Ημερομηνία: 
Παρ, 18/03/2016 - 09:30
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι επιτυχόντες-δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016,  των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους, να προσέλθουν  αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., (Κτίριο Ζ΄, 2ος Όροφος, Γραφείο ΖΑ207) από Δευτέρα 21/03/2016 έως και Πέμπτη 24/03/2016 μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00, για την εγγραφή τους στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. με τα παρακάτω  δικαιολογητικά :

1)      Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία)

2)      Δήλωση μαθημάτων (δίνεται από τη Γραμματεία)

3)      Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

4)      Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλη σχολή ή τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

5)      Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

6)      Εκτός των παραπάνω, και µόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑ∆Α Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (∆ΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η Βεβαίωση Πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη ∆/νση ∆.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

7)      Φωτοαντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.