Ημερομηνία: 
Δευ, 04/12/2017 - 14:00

Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν θα υποβάλλουν την αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα από το Νοέμβρη του 2017 έως τον Απρίλη του 2018, σύμφωνα με τη πράξη 18/21.11.2017, θέμα 3ο της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων φοιτητών/ριών του Τμήματος για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ καθορίζεται ως ακολούθως:
Αν ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών/ριών του Τμήματος για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι μικρότερος από τις εγκεκριμένες θέσεις, εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετική έγγραφη εισήγηση της επιτροπής επιλογής.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων, γίνεται μοριοδότηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή επιλογής υποψηφίων φοιτητών/ριών του Τμήματος για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΡΙΑ
Κ1. Ελάχιστες Ακαδημαϊκές
Απαιτήσεις (20%)
Σε περίπτωση που τηρούνται η/ο
υποψήφια/ος θα λαμβάνει 20 μόρια

Κ2. Κοινωνικά (35%)
ΑΜΕΑ, Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, Μέλος
Τρίτεκνης, πολύτεκνης ή μονογονεϊκής
οικογένειας.
ΑΜΕΑ με ή χωρίς πιστοποίηση ΚΕΠΑ -> 35
Υπόδικοι – Φυλακισμένοι -> 35
Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες -> 30
Ορφανός από 2 γονείς -> 30
Πολύτεκνη Οικογένεια -> 25
Μονογονεϊκή Οικογένεια -> 20
Τρίτεκνη Οικογένεια ->20
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

Κ3. Επίδοση στο Τυπικό
Εξάμηνο (20%)
Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται η/ο
φοιτήτρια/της
Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο -> 20
Τυπικό Θ’ (9ο) εξάμηνο -> 15
Τυπικό Ι’ (10ο) εξάμηνο -> 10
Τυπικό ΙΑ’ & ΙΒ’ (11ο & 12ο) εξάμηνο -> 5
13ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο -> 0
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20

Κ4. Επίδοση στα Υπολειπόμενα
Μαθήματα (25%)
Μαθήματα που οφείλει η/ο φοιτήτρια/της
0 μαθήματα -> 25
1 μάθημα -> 20
2-3 μαθήματα -> 15
4-5 μαθήματα -> 5
6 μαθήματα και άνω -> 0
Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 25
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
100

Η επιτροπή επιλογής συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα της επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφιοτήτων τα οποία αναρτώνται άμεσα με ευθύνη της επιτροπής στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και κοινοποιούνται εγγράφως στο Γραφείο πρακτικής άσκησης.
Εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων επιλογής, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων υποψηφίων φοιτητών/ριών του Τμήματος για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος.
Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών/ριών, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές έγγραφες εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και ενστάσεων, επικυρώνονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση ο τελικός πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων φοιτητών/ριών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ αναρτάται άμεσα, με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος, στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Το σχετικό απόσπασμα της Πράξης της Συνέλευσης του Τμήματος κοινοποιείται στο Γραφείο πρακτικής άσκησης.