ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.

Γραμματεία του Τμήματος: Ζαφείρη Χρυσούλα, 
τηλ.: 210 5381219,  fax: 210 5381314
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 
1. Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου στις γενικές τους αρχές λειτουργίας, αλλά και στην εφαρμογή των αρχών αυτών σε πρακτικά συστήματα κάθε τεχνολογίας, ήτοι: ηλεκτρικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά κ.τλ.
 
2. Αποστολή του Τμήματος
Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. έχει ως αποστολή την εκπαίδευση πτυχιούχων με εμπεριστατωμένη κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του αυτομάτου ελέγχου. Σκοπεύει στην παροχή γενικότερων τεχνικών γνώσεων υψηλού επιπέδου. Για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο σπουδών, το Τμήμα έχει θέσει στόχο:
Α. Να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του Τμήματος σφαιρικά σε όλα τα θέματα αυτοματισμού συστημάτων παραγωγής και αυτοματισμού γραφείου μέσω κλασικών τεχνικών (πνευματικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά συστήματα) αλλά και κυρίως μέσω των σύγχρονων τεχνικών της βιομηχανικής πληροφορικής.
Β. Να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του αυτομάτου ελέγχου και να συμμετέχει σε αυτές.
Γ. Να διεξάγει ανταγωνιστική διερευνητική δραστηριότητα στους τομείς των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.
Δ. Να συνεργάζεται με παραγωγικές μονάδες με στόχο τη βελτίωση της πρακτικής αντίληψης των σπουδαστών στο αντικείμενο, αλλά και τη διερεύνηση των συνθηκών και προοπτικών απασχόλησης.
Ε. Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις στον τομέα του Αυτοματισμού τόσο αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών όσο και με τις διδακτικές μεθόδους.
ΣΤ. Να συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού με σκοπό την καλύτερη εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων.
 
3. Περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και τις πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών, σε συστήματα αυτοματισμού στην αγροτική παραγωγή, την βιομηχανική, αλλά και τις υπηρεσίες (αυτοματισμούς γραφείου). 
Επειδή η γνώση του αυτοματισμού είναι περαιτέρω εξειδίκευση της γνώσης του συστήματος, ο πτυχιούχος έχει αρχικά εκπαιδευθεί σε βασικές γνώσεις της δομής και λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων (ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, υδραυλικών και πνευματικών, καθώς και των ηλεκτρικών μηχανών). Στη συνέχεια περαιτέρω έμφαση της παιδείας του έχει δοθεί στον αυτόματο έλεγχο των ανωτέρω συστημάτων με εξειδίκευση των δεξιοτήτων του σε συστήματα ρομποτικής, εργαλειομηχανών CNC, βιομηχανικών δικτύων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, ευφυή έλεγχο, κ.τλ.
Λόγω της γενίκευσης της χρήσης του Η/Υ και το χαμηλό κόστος των μικροϋπολογιστών – μικροελεγκτών στην υλοποίηση των αλγορίθμων αυτομάτου ελέγχου, οι πτυχιούχοι του Τμήματος εκπαιδεύονται σε ιδιαίτερο βάθος στους Η/Υ και το λογισμικό και έχουν επαρκείς δεξιότητες βιομηχανικής πληροφορικής.
Ειδικότερα ο Τεχνολόγος Μηχανικός Αυτοματισμού είναι σε θέση να:
Εφαρμόζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης, κατασκευής, χειρισμού και συντήρησης συστημάτων αυτοματισμού σε συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά.
Πραγματοποιεί μελέτη και σχεδίαση εφαρμογών αυτομάτου ελέγχου σε εργοτάξια, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες και κάθε παραγωγική εγκατάσταση.
Μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά βιομηχανικά δίκτυα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με στόχο τον αυτόματο έλεγχο βιομηχανικών παραγωγικών διαδικασιών.
Μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά αυτοματισμούς γραφείου βασισμένους σε Η/Υ, δίκτυα Η/Υ και λογισμικό υπολογιστών.
Πραγματοποιεί επιβλέψεις και επιμετρήσεις έργων εφαρμογής αυτομάτου ελέγχου σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση.
Πραγματοποιεί ενέργειες ποιοτικού ελέγχου, πιστοποίησης ποιότητας και καταλληλότητας σε εφαρμογές αυτομάτου ελέγχου. 
Πραγματοποιεί εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε εγκαταστάσεις συστημάτων από τα ανωτέρω.
Χρησιμοποιεί, προγραμματίζει, συντηρεί, ρυθμίζει και αναπροσαρμόζει υπολογιστές, μικροϋπολογιστές, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές και γενικώς, εξοπλισμό που υλοποιεί αλγορίθμους αυτομάτου ελέγχου.
 
4. Δομή των Σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, εκ των οποίων 7 περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων και σεμιναρίων, καθώς και εκπόνηση εργασιών και μελετών και, τέλος πτυχιακής εργασίας. Το 8ο εξάμηνο περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση σε χώρους επαγγελματικής απασχόλησης. 
Μετά την εκπαίδευση σε βασικά μαθήματα υποδομής, ειδική βαρύτητα δίνεται στην απόκτηση σε βάθος γνώσης στα ζητήματα ηλεκτρονικής και υπολογιστών, δεδομένου ότι τα ψηφιακά συστήματα και η υλοποίηση μέσω λογισμικού Η/Υ έχουν γίνει η κυρίαρχη μέθοδος υλοποίησης των αλγορίθμων και τεχνικών αυτομάτου ελέγχου τόσο στα μεγάλα και ακριβά συστήματα όσο και σε όσα απαιτούν χαμηλό κόστος, λόγω της διάδοσης των πολύ φθηνών μικρο-υπολογιστών/ μικροελεγκτών.
Η διδασκαλία βασίζεται σε διαλέξεις και φροντιστηριακή διδασκαλία, αλλά και πειραματική εφαρμογή στο εργαστήριο. Έχουν εισαχθεί οι διδακτικές μονάδες ECTS σε όλα τα εξάμηνα.
 
Τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών περιλαμβάνουν:
 
  • Μαθήματα Γενικής Υποδομής
  • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής
  • Μαθήματα Ειδικότητας
  • Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά
  • Πρακτική Άσκηση