Ο προγραμματισμός των ρομπότ -και αντίστοιχα, η αποτελεσματικότητα των ρομποτικών εφαρμογών - στηρίζεται στη διάθεση πληροφορίας για το περιβάλλον από μηχατρονικά υποσυστήματα αίσθησης. Σκοπός αυτών των "περιφερειακών" είναι να τροφοδοτούν τα συστήματα ελέγχου του ρομπότ με αξιόπιστα (σε ακρίβεια και χρονισμό) δεδομένα αλλά και να παρέχουν υποστηρικτικές λειτουργίες όπως η αρχικοποίηση, η (αυτο)ρύθμιση, η αποσφαλμάτωση κλπ.

Συννημένο: