Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ασφάλεια Εργασίας: Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων που υπάρχουν ή που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την παροχή της εργασίας . Η γνώση και η ενημέρωση συμβάλλουν σημαντικά όχι μόνο στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας , αλλά πρωτίστως στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων . Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο κατά την παροχή της εργασίας να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα μέτρα αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (τόσο από απόψεως ελληνικής όσο και από απόψεως Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Προστασία περιβάλλοντος: Η εμφάνιση απειλητικών φαινομένων όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η καταστροφή του όζοντος κατέστησαν αντιληπτή την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος η οποία δεν αποτελεί υποχρέωση μόνο των κρατών του πλανήτη γη αλλά και των πολιτών όλων των κρατών. Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις για την αποφυγή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Έννοια επαγγελματικού κινδύνου, Εργατικά ατυχήματα και μέτρα πρόληψης, Φυσικοί , χημικοί και καρκινογόνοι παράγοντες, Μηχανές, Οθόνες οπτικής απεικόνισης (Η/Υ), Μέσα Ατομικής Προστασίας, Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου, Όργανα Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, Πυρασφάλεια, Κανόνες και αρχές για την οργάνωση των χώρων εργασίας, Νομοθεσία και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία και την Ασφάλεια της εργασίας.
Έννοια και διακρίσεις του περιβάλλοντος, Ρύπανση ατμόσφαιρας και υδάτων, Στερεά απορρίμματα, Υπηρεσίες περιβάλλοντος, χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη, Νομοθεσία και Οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία: 
  1. Ευστάθ. Ζωγόπουλος: «Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία».Αθήνα 2004 εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  2. Ν. Σαραφόπουλος : «Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας» Αθήνα 2002, εκδόσεις Μεταίχμιο
  3. Π. Ανδρεάδης – Γ. Παπαϊωάννου: «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένου», Αθήνα, 2004 Τρίτη έκδοση , εκδόσεις ΙΩΝ.
  4. Ζαχαρίας Τσαρακλής : « Υγιεινή και Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο» , εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002.

20/02/2018 - 00:30

Επισυνάπτεται το βαθμολόγιο για την εξέταση του μαθήματος "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

02/01/2018 - 13:45

Καλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους για το μά

02/01/2018 - 13:45

Επισυνάπτεται αρχείο με την εξεταστέα ύλη για το μάθημα «Ασφάλεια Εργασίας κα

07/11/2017 - 17:30

Επισυνάπτονται αρχεία doc με Θέματα και Οδηγίες Συγγραφής των Εξαμηνιαίων Εργ

27/01/2016 - 11:00

Η Εξέταση του μαθήματος "Ασφάλεια Εργασίας & Προστασία Περιβάλλοντος" θα

12/10/2014 - 22:15

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές που δήλωσαν το μάθημα "Ασφάλεια Εργασίας και Προ

18/01/2014 - 16:00

Στην χειμερινή εξεταστική περίοδο του ακαδ.

07/10/2013 - 13:45

Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτικό μάθημα την Πέμπτη α0/α0/2013 και ώρα 12:00 στη

19/11/2012 - 10:30

Το μάθημα «Ασφάλεια Εργασίας & Προστασία Περιβάλλοντος» θα γίνεται στην α

Σελίδες