Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Η μελέτη, κατανόηση και αφομοίωση βασικών εννοιών του αυτοματισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή των προϊόντων και στις υπηρεσίες. Εξοικείωση με μεθόδους και εργαλεία νέων τεχνολογιών για την επίλυση συγχρόνων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας. Προετοιμασία για την ανάπτυξη πλαισίου επίλυσης προβλημάτων της παραγωγής με την χρήση Η/Υ και τη σύνθεση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Παραγωγή και Νέες Τεχνολογίες, Κύκλος παραγωγής και κύκλος ζωής προϊόντων, Μεταβολές στο παραγωγικό περιβάλλον, Δυνατότητες βελτίωσης, Αξιολόγηση επενδύσεων, CAD/CAM και κύκλος παραγωγής, CAD/CAM και αυτοματισμός, Προτυποποίηση Συστημάτων, Συστημική προσέγγιση, Διαγράμματα, Μαθηματικά πρότυπα, Εξομοίωση Συστημάτων, Αριθμητική ολοκλήρωση, Έλεγχος και Αριστοποίηση Συστημάτων, Το παραγωγικό σύστημα ως ανοιχτό και κλειστό σύστημα, Συστήματα Ελέγχου, Άριστος έλεγχος, Προσαρμοστικός έλεγχος, Αναγνώριση συστημάτων, Αποφάσεις και Προβλέψεις, Αλγεβρικές μέθοδοι, Στατιστικά μοντέλα, Σχεδίαση προϊόντων, Μείγμα προϊόντων, Εργαλεία σχεδίασης, Λογισμικό σχεδίασης, Γραφικά, Συστήματα γραφικών, Τεχνικές σχεδίασης, Μετασχηματισμοί δύο και τριών διαστάσεων, Μετασχηματισμοί οράσεως, Γεωμετρικά πρότυπα, Τεχνικές γραφικών, Τεχνικές τριών διαστάσεων, Συστήματα γραφικών, Περιβάλλοντα σχεδίασης, Εργονομία, Σχεδίαση Παραγωγικών Μονάδων, Ροή πληροφοριών στους παραγωγικούς οργανισμούς, Παραγωγικά στοιχεία, Στρατηγικές αυτοματισμού, Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, Κόστος παραγωγής, Βιωσιμότητα, Σχεδίαση και Εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων, Εξισορρόπηση γραμμής, Προγραμματισμός Παραγωγής, Προγραμματισμός διαδικασιών και όγκος παραγωγής, Εργαλεία προγραμματισμού, Γενικό σχέδιο παραγωγής, Προμήθειες υλικών, Αποθέματα, Προγραμματισμός υλικών, Χρονικός προγραμματισμός, Προγραμματισμός έργων, Ομαδοποίηση, Κωδικοποίηση, Προγραμματισμός παραγωγής με υπολογιστή, Ολοκληρωμένα συστήματα προγραμματισμού πόρων, Συστήματα παραγωγής, Ροή προϊόντων, Συναρμολόγηση, Αριθμητικός έλεγχος, Ρομπότ, Συστήματα χειρισμού και μεταφοράς, Ευέλικτα συστήματα παραγωγής, Ποιότητα, Έλεγχος και Βελτίωση ποιότητας, Αρχές διαχείρισης ποιότητας, Βιομηχανικά Συστήματα Ελέγχου, Είσοδος/Έξοδος δεδομένων, Μετατροπή δεδομένων, Είδη ελέγχου, Προγραμματισμός Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου (Β.Σ.Ε.), Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου (Β.Σ.Ε.)

Βιβλιογραφία: 
  1. Cad/Cam, Τσελές Δ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ
  2. Βασικές Αρχές Συστημάτων CAD/CAM/CAE, Kunwoo LEE, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ
  3. Σχεδίαση CAD και ηλεκτρονική κατασκευή, Κοκκόσης Απ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ
  4. Συστήματα CAD/ CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, Μπιλάλης Νικόλαος Α.,Μαραβελάκης Εμμανουήλ, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ.

19/04/2018 - 18:15

Στο αρχείο που επισυνάπτεται μπορείτε να δείτε ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχή

29/03/2018 - 08:30

Η παράδοση της εργαστηριακής άσκησης 4 θα πρέπει να γίνει μέχρι 19/4/2018.

04/03/2018 - 19:45

Τα μαθήματα στο εργαστήριο cad cam

02/02/2018 - 12:00

Επισυνάπτεται το ειδικό βαθμολόγιο για την εξέταση του μαθήματος CAD/CAM.

01/02/2018 - 17:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου CAD/CAm θα γίνει

11/09/2017 - 14:15

Ανακοινώνονται οι προσωρινές βαθμολογίες του Μαθήματος CAD/CAM, οι οποίες θα

20/06/2017 - 12:15

Ανακοίνωση

12/06/2017 - 23:00

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του εργαστηρίου cad cam

23/05/2017 - 09:15

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου cad cam θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Τμήματα

16/05/2017 - 20:45

Αύριο 17/5/2017 το εργαστήριο δεν θα πραγματοποιηθεί λόγο της απεργίας, παρα

Σελίδες

15/02/2018 - 15:45

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα μικρό βοήθημα για το Libre CAD
καθώς και χρήσιμες διευθύνσεις για το πρόγραμμα

02/03/2017 - 20:45