Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Η μελέτη, κατανόηση και αφομοίωση βασικών εννοιών του αυτοματισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή των προϊόντων και στις υπηρεσίες. Εξοικείωση με μεθόδους και εργαλεία νέων τεχνολογιών για την επίλυση συγχρόνων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας. Προετοιμασία για την ανάπτυξη πλαισίου επίλυσης προβλημάτων της παραγωγής με την χρήση Η/Υ και τη σύνθεση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Παραγωγή και Νέες Τεχνολογίες, Κύκλος παραγωγής και κύκλος ζωής προϊόντων, Μεταβολές στο παραγωγικό περιβάλλον, Δυνατότητες βελτίωσης, Αξιολόγηση επενδύσεων, CAD/CAM και κύκλος παραγωγής, CAD/CAM και αυτοματισμός, Προτυποποίηση Συστημάτων, Συστημική προσέγγιση, Διαγράμματα, Μαθηματικά πρότυπα, Εξομοίωση Συστημάτων, Αριθμητική ολοκλήρωση, Έλεγχος και Αριστοποίηση Συστημάτων, Το παραγωγικό σύστημα ως ανοιχτό και κλειστό σύστημα, Συστήματα Ελέγχου, Άριστος έλεγχος, Προσαρμοστικός έλεγχος, Αναγνώριση συστημάτων, Αποφάσεις και Προβλέψεις, Αλγεβρικές μέθοδοι, Στατιστικά μοντέλα, Σχεδίαση προϊόντων, Μείγμα προϊόντων, Εργαλεία σχεδίασης, Λογισμικό σχεδίασης, Γραφικά, Συστήματα γραφικών, Τεχνικές σχεδίασης, Μετασχηματισμοί δύο και τριών διαστάσεων, Μετασχηματισμοί οράσεως, Γεωμετρικά πρότυπα, Τεχνικές γραφικών, Τεχνικές τριών διαστάσεων, Συστήματα γραφικών, Περιβάλλοντα σχεδίασης, Εργονομία, Σχεδίαση Παραγωγικών Μονάδων, Ροή πληροφοριών στους παραγωγικούς οργανισμούς, Παραγωγικά στοιχεία, Στρατηγικές αυτοματισμού, Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, Κόστος παραγωγής, Βιωσιμότητα, Σχεδίαση και Εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων, Εξισορρόπηση γραμμής, Προγραμματισμός Παραγωγής, Προγραμματισμός διαδικασιών και όγκος παραγωγής, Εργαλεία προγραμματισμού, Γενικό σχέδιο παραγωγής, Προμήθειες υλικών, Αποθέματα, Προγραμματισμός υλικών, Χρονικός προγραμματισμός, Προγραμματισμός έργων, Ομαδοποίηση, Κωδικοποίηση, Προγραμματισμός παραγωγής με υπολογιστή, Ολοκληρωμένα συστήματα προγραμματισμού πόρων, Συστήματα παραγωγής, Ροή προϊόντων, Συναρμολόγηση, Αριθμητικός έλεγχος, Ρομπότ, Συστήματα χειρισμού και μεταφοράς, Ευέλικτα συστήματα παραγωγής, Ποιότητα, Έλεγχος και Βελτίωση ποιότητας, Αρχές διαχείρισης ποιότητας, Βιομηχανικά Συστήματα Ελέγχου, Είσοδος/Έξοδος δεδομένων, Μετατροπή δεδομένων, Είδη ελέγχου, Προγραμματισμός Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου (Β.Σ.Ε.), Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου (Β.Σ.Ε.)

Βιβλιογραφία: 
  1. Cad/Cam, Τσελές Δ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ
  2. Βασικές Αρχές Συστημάτων CAD/CAM/CAE, Kunwoo LEE, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ
  3. Σχεδίαση CAD και ηλεκτρονική κατασκευή, Κοκκόσης Απ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ
  4. Συστήματα CAD/ CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, Μπιλάλης Νικόλαος Α.,Μαραβελάκης Εμμανουήλ, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ.

13/03/2017 - 15:45

Στην ενότητα του εργαστηρίου στο παρών site έχει ανέβει η άσκηση 2 που πρέπε

05/03/2017 - 11:15

Η πρώτη άσκηση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στο εργαστήριο cad ca

03/03/2017 - 12:30

Μπορείτε να κατεβάσετε τα τμήματα του εργαστηρίου CAD CAM

26/02/2017 - 19:30

Η πρώτη συνάντηση όλων των τμημάτων του εργαστηρίου CAD CAM θα

22/02/2017 - 10:00

Το μάθημα Διαχείριση Έργων Αυτοματισμού Και

15/02/2017 - 21:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου cad cam για τους επί πτυχίω σπουδαστέ

26/01/2017 - 11:45

Ανακοίνωση

12/09/2016 - 13:00

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τα αποτελέσματα της εξεταστικής Σεπτεμβρί

06/06/2016 - 09:15

Παρακαλούνται όσοι σπουδαστές από τα τμήματα της Τετάρτης

03/06/2016 - 16:45

Όσοι σπουδαστές δεν μπορέσουν να προσέλθουν στο τμήμα της Δευτέρας 9-11 για ε

Σελίδες