Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθεί ο σπουδαστής σε βάθος πώς λειτουργεί το Διαδίκτυο και τα πρωτόκολλα που αποτελούν τη βάση της αρχιτεκτονικής του. Βασική δεξιότητα που στοχεύει να δώσει το μάθημα είναι πως μπορεί χρησιμοποιηθεί το Διαδίκτυο σαν εργαλείο γεφύρωσης απομακρυσμένων μονάδων για δημιουργία κατανεμημένων συστημάτων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Εισαγωγή στο Διαδίκτυο, οι διευθύνσεις του Διαδικτύου, το πρωτόκολλο Διαδικτύου IP (Internet Protocol), Δρομολόγηση Πακέτων στο INTERNET, Άμεση και έμμεση δρομολόγηση, Ενθυλάκωση δεδομενογραμμάτων και το πρωτόκολλο ARP, Πίνακες δρομολόγησης, Αλγόριθμοι εύρεσης τοπολογίας και διαχείριση πινάκων, Το πρωτόκολλο Μηνυμάτων Ελέγχου του Internet (ICMP Internet Control Message Protocol), Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol), Εγκατάσταση και απόλυση συνδέσεων TCP, Έλεγχος συμφόρησης και σχετικοί αλγόριθμοι, Αταξική δρομολόγηση, Το IPv6, Το πρωτόκολλο UDP, Ο παγκόσμιος Ιστός και το πρωτόκολλο HTTP, Εφαρμογές (e-mail. ftp, φυλλομετρητές κτλ).

Βιβλιογραφία: 
  1. Σημειώσεις Θεωρίας Διαδικτυακών Πρωτοκόλλων, Ι.Δ. Αγγελόπουλος. Διαθέσιμες σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα: http//:auto.teipir.gr (ιδέ Μάθημα Διαδικτυακά Πρωτόκολλα, αριστερή στήλη)
  2. Tanenbaum, Andrew S., "Computer Networks", Fourth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 9600133499456.
  3. James Kurose, Keith Ross, “Computer Networking, 3rd Edition, Int. Edition, Addison Wesley, ISBN:0-321-26976-4
  4. TCP/IP Illustrated, W. Richard Stevens, Addison-Wesley
  5. Interworking with TCP/IP vol. I, Principles, protocols and Architecture, 2nd ed. Douglas Comer, Prentice-Hall Int.
  6. Jean Walrand, "Communication Networks", 2nd ed., McGraw Hill, 1998, ISBN 0256205671.
  7. A. Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών, 4η έκδοση, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008 (Ελληνική έκδοση του 1) Larry Peterson, Bruce Davie, «Δίκτυα Υπολογιστών, μια προσέγγιση από τη σκοπιά των συστημάτων», 4η Αμερικανική Έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμος

23/11/2017 - 20:00

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

01/11/2017 - 12:45

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκολλα,

18/10/2017 - 08:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τη πρώτη εργασία για το εργαστήριο διαδικτυακά πρωτόκο

16/10/2017 - 19:00

Στα πλαίσια του εργαστηρίου διαδικτυακά πρωτόκολλα, θα δοθούν απαλλακτικες ερ

09/01/2017 - 00:30

Αύριο, 9/1/2017, το εργαστήριο αναβάλλεται για λόγους υγείας.

08/01/2017 - 23:15

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες ΖΑ006 και ΖΑ007

13/10/2016 - 18:00

Οι ομάδες του εργ.

Σελίδες

05/12/2016 - 15:30

Σας παραθέτουμε ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση στο wireshark.

07/11/2016 - 16:30

Συμπληρωματικές Ασκήσεις για το Εργαστήριο

22/10/2013 - 18:30

07/01/2013 - 09:45

17/12/2012 - 12:15