Σκοπός: 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: κατάρτιση πάνω στη σχεδίαση και διαχείριση έργων που σχετίζονται με τον αυτοματισμό και την πληροφορική, εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα εννοιών της διαχείρισης έργου όπως η ταυτοποίηση των απαιτήσεων, αναγκών, προσδοκιών εμπλεκόμενων, πλάνου καθώς και ανταγωνιστικών περιορισμών, δυνατότητα σχεδίασης ολοκληρωμένων πακέτων εργασίας (και κύκλου ζωής Έργου) με πλήρη χρήση και αξιοποίηση των τεχνικών γνώσεών τους στο πεδίο του αυτοματισμού και της πληροφορικής και τέλος ικανότητα επιλογής του βέλτιστου είδους πληροφοριών, ενεργειών, ανθρώπινου δυναμικού, μεθοδολογιών, επικοινωνίας και λοιπών παραμέτρων και παραγόντων που θα φέρουν εις πέρας την ολοκλήρωση των διαδικασιών ενός Έργου

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 
  • Ορισμός Έργου και Φάσεις Διοίκησης Έργου
  • Ολοκληρωμένη/Ενοποιημένη Διαχείριση Έργου
  • Διαχείριση Χρόνου (project time management)
  • Διοίκηση, Διαχείριση και Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management)
  • Διαχείριση Κόστους (Project Cost Management)
  • Διοίκηση Επικοινωνίας
  • Διαχείριση Κινδύνου
  • Διαχείριση Προμηθειών
  • Παραδείγματα Υλοποίησης Εθνικών, Ευρωπαϊκών καθώς και Διεθνών Έργων και Συνεργασιών