Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων στους φοιτητές σχετικά με το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν και να επιλύουν θέματα τα οποία υπεισέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, υπό την έννοια όχι μόνο της κείμενης νομοθεσίας αλλά και του ρυθμιστικού συστήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση τόσο να κατανοούν τις βασικές έννοιες και τους θεσμούς του δικαίου όσο και να διαθέτουν γνώσεις και να αξιολογούν ζητήματα δικαίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και την ασφάλεια των πληροφοριών, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο και στα πληροφοριακά συστήματα.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο της Πληροφορίας: Πλαίσιο, έννοιες, θεσμοί του δικαίου.
 • Η νομική διάσταση της ασφάλειας πληροφοριών, πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων.
 • Ειδικά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Παράνομο και αθέμιτο περιεχόμενο.
 • Νομικά ζητήματα διαχείρισης ταυτότητας στην ηλεκτρονική επικοινωνία.
 • Κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών υπογραφών.
 • Ειδικά ζητήματα ηλεκτρονικών συμβάσεων.
 • Ζητήματα δικαίου ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Ζητήματα εγκληματικότητας και ποινικού δικαίου.
 • Ζητήματα δικαίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ελευθερία του λόγου στην Κοινωνία της Πληροφορίας