Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθεί ο σπουδαστής πως λειτουργούν τα δίκτυα δεδομένων και ποιες αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται. Επίσης πως υλοποιούνται τα στοιχεία του δικτύου με βάση ψηφιακά κυκλώματα και λογισμικό. Βασική δεξιότητα που στοχεύει το μάθημα είναι να μάθει να σχεδιάζει τοπικά δίκτυα, να χρησιμοποιεί δικτυακές εφαρμογές και να εξομοιώνει την ποσοτική λειτουργία δικτύων υπολογιστών

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Το μάθημα περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική OSI και ακολούθως εξειδικεύσεις στα τρία κατώτερα στρώματα. Τη λειτουργία του Στρώματος Σύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer). Το πρωτόκολλο HDLC, LAPB, Το Παράθυρο ολίσθησης, Ο Έλεγχος ροής και διόρθωση λαθών, Τα Τοπικά Δίκτυα, Το δίκτυο Ethernet, Ο δακτύλιος σκυτάλης, Διασύνδεση τοπικών δικτύων, Γέφυρες και μεταγωγείς, Το στρώμα δικτύου, Το πρωτόκολλο Χ.25, Εφαρμογές

Βιβλιογραφία: 
  1. Σημειώσεις Θεωρίας Δικτύων Υπολογιστών, Ι.Δ. Αγγελόπουλος. Διαθέσιμες σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα: http//:auto.teipir.gr (ιδέ Μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών, αριστερή στήλη).
  2. Tanenbaum, Andrew S., "Computer Networks", Fourth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 9600133499456.
  3. James Kurose, Keith Ross, “Computer Networking, 3rd Edition, Int. Edition, Addison Wesley, ISBN:0-321-26976-4
  4. Jean Walrand, "Communication Networks", 2nd ed., McGraw Hill, 1998, ISBN 0256205671.
  5. Data Networks των D.Bertsekas-Galagher.Μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα: http://www.pdftop.com/ebook/data%20networks%20bertsekas/
  6. Αρης Αλεξόπουλος, Γιώργος Λαγογιάννης, «Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, Πέμπτη έκδοση, 1999, ISBN: 960-220-086-3
  7. A. Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 4η έκδοση, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008 (Ελληνική μετάφραση του υπ’ αριθ. 1)
  8. Larry Peterson, Bruce Davie, «Δίκτυα Υπολογιστών, μια προσέγγιση από τη σκοπιά των συστημάτων», 4η Αμερικανική Έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμος

09/09/2014 - 17:15

Αναρτήθηκαν οι λύσεις των θεμάτων θεωρίας της εξέτασης 8 Σεπ 2014 στον ιστότο

19/03/2014 - 20:45

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στα εργαστή

14/03/2014 - 16:15

Λόγω μεγάλης προσέλευσης, θα δημιουργηθούν δύο μία νέες ομάδες στα εργαστήρια

10/03/2014 - 13:00

Στο συνημμένο EXCEL δίδεται η συγκρότηση των ομάδων εργαστηρίου Δικτύων.

06/03/2013 - 13:30

Η διάρκεια εγγραφών ανακοινώνεται με την φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα:

28/02/2012 - 13:45

Εγγραφές στην στην ιστοσελίδα: http://auto.te

Σελίδες