Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Το μάθημα αποσκοπεί: (α) στην εισαγωγή των σπουδαστών τόσο στη θεωρητική κατασκευή και μελέτη αριθμητικών μεθόδων, όσο και στην υλοποίηση των αντίστοιχων αλγορίθμων στον υπολογιστή για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και (β) στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να μελετήσουν βασικά θέματα στατιστικής ανάλυσης (γραμμική παλινδρόμηση - συσχέτιση, ανάλυση διασποράς, μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων) και να κατανοήσουν βασικές αρχές και μεθόδους, ώστε να μπορούν να τις αξιοποιούν στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Αριθμητική Ανάλυση: Εισαγωγή – Σφάλματα. Προσεγγιστικές μέθοδοι: επίλυσης μη γραμμικών εξισώσεων, παρεμβολής, προσέγγισης, αριθμητικής ολοκλήρωσης, επίλυσης διαφορικών εξισώσεων.
Πιθανότητες - Στατιστική: Ενδεχόμενα και πιθανότητες. Δεσμευμένη πιθανότητα. Θεώρημα ολικής πιθανότητας και θεώρημα Bayes. Τυχαίες μεταβλητές. Κατανομές πιθανότητας. Βασικές κατανομές (διωνυμική, εκθετική, Γ, F, x2, Poisson, Sudent). Μέση τιμή και διασπορά τυχαίων μεταβλητών. Πολυμεταβλητές κατανομές. Κατανομή συναρτήσεως τυχαίων μεταβλητών. Στατιστική συμπερασματολογία και δειγματοληψία, γενικές αρχές. Εκτίμηση παραμέτρων. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Ανάλυση διασποράς στην επιλογή μοντέλου.

Βιβλιογραφία: 
  1. Αλεξανδρόπουλος, Αν., Παλιατσός, Αθ., Σοφιανός, Γ. (1995) «Βασικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.
  2. Αλεξανδρόπουλος, Αν., Κατωπόδης, Επ., Παλιατσός, Αθ., Πρεζεράκος, Ν. (1994) «Στατιστική», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.
  3. Ayyub, B.M., McCuen, R.H. (1996) «Numerical Methods for Engineers», Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
  4. Κολυβά-Μαχαίρα, Φ. και Μπόρα-Σέντα, Ε. (1998) «Στατιστική: Θεωρία – Εφαρμογές», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.
  5. Μπόρα-Σέντα, Ε. και Μωυσιάδης, Χ. (1997) «Εφαρμοσμένη Στατιστική», Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.
  6. Box, G.E.P., Jenkins, G.M. and Reinsel, G.C. (1994) «Time Series Analysis: Forecasting and Control», 3rd Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

25/09/2017 - 23:30

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

28/06/2017 - 13:00

όποιος - όποια επιθυμεί να δει το γραπτό του,

07/02/2017 - 07:30

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

19/01/2017 - 10:30

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

23/09/2016 - 11:45

Η αναβληθείσα εξέταση στο μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά θα πραγματοποιηθεί τη

Σελίδες