Σκοπός: 
 • Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων στους φοιτητές οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν και να επιλύουν προβλήματα βελτιστοποίησης τα οποία υπεισέρχονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό αποδοτικών συστημάτων.
 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές μαθηματικές αρχές και τους παράγοντες πολυπλοκότητας των διαφορετικών τεχνικών βελτιστοποίησης, διατυπώνουν και αναλύουν προβλήματα βελτιστοποίησης συστημάτων, επιλέγουν την καταλληλότερη μέθοδο βελτιστοποίησης ανάλογα με το είδος του προς επίλυση προβλήματος και ερμηνεύουν, αξιολογούν και επαληθεύουν τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης.
 
Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 
 • Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση συστημάτων: η έννοια της βελτιστοποίησης, διατύπωση και ταξινόμηση προβλημάτων βελτιστοποίησης.
 • Μαθηματικό υπόβαθρο (Πίνακες, Παράγωγοι).
 • Θεμελιώδεις έννοιες βελτιστοποίησης.
 • Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς.
 • Βελτιστοποίηση με περιορισμούς.
 • Εφαρμογές τεχνικών βελτιστοποίησης σε προβλήματα ελέγχου συστημάτων.
 
Βιβλιογραφία: 
 • Γ. Ροβιθάκης, "Τεχνικές Βελτιστοποίησης", Εκδόσεις Τζιόλα (2007).
 • Α. Πρωτόπαπας, "Βελτιστοποίηση Τεχνικών Συστημάτων", Εκδόσεις Κάλλιπος (2014). 
 • Ε. K. P. Chong & S. H. Zak , "An Introduction to Optimization", Wiley & Sons (2013).
 • S. S. Rao, "Engineering Optimization: Theory and Practice", Wiley & Sons (2009).
 • A. Antoniou & W.-S. Lu, "Practical Optimization Algorithms and Engineering Applications", Springer (2007).

16/06/2017 - 10:45

Ανακοίνωση τελικής βαθμολογίας για την περίοδο 2016-17.

23/05/2017 - 00:45

Εξαμηνιαία εργασία επί του μαθήματος.

15/05/2017 - 20:30

Διαφάνειες της διάλεξης στο όγδοο μάθημα.

11/05/2017 - 22:45

Πληροφορίες για τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν έως την έναρξη της εξεταστικής περιόδου (12/6).

11/05/2017 - 22:30

Διαφάνειες της διάλεξης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2017 - 21:30

Διαφάνειες της διάλεξης στο έκτο μάθημα και τρίτη σειρά ασκήσεων πράξης.

03/04/2017 - 20:45

Διαφάνειες της διάλεξης στο πέμπτο μάθημα και δεύτερη σειρά ασκήσεων πράξης.

27/03/2017 - 23:30

Τελική έκδοση των σημειώσεων του μαθήματος.

27/03/2017 - 22:15

Διαφάνειες της διάλεξης στο τέταρτο μάθημα.

23/03/2017 - 11:45

Διαφάνειες των διαλέξεων στα τρία πρώτα μαθήματα και πρώτη σειρά ασκήσεων πράξης.

23/05/2017 - 00:30

Εξαμηνιαία εργασία του μαθήματος.

15/05/2017 - 20:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο όγδοο μάθημα.

11/05/2017 - 22:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2017 - 21:30

Τρίτη σειρά ασκήσεων πράξης.

24/04/2017 - 21:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έκτο μάθημα.

03/04/2017 - 21:30

Δεύτερη σειρά ασκήσεων πράξης.

03/04/2017 - 20:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πέμπτο μάθημα.

27/03/2017 - 22:30

Σημειώσεις του μαθήματος.

27/03/2017 - 21:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τέταρτο μάθημα.

20/03/2017 - 16:00

Πρώτη σειρά ασκήσεων πράξης.

20/03/2017 - 15:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τρίτο μάθημα.

20/03/2017 - 14:45

Διαφάνειες της παρουσίασης στο δεύτερο μάθημα.

20/03/2017 - 14:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πρώτο μάθημα.