Σκοπός: 
 • Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων στους φοιτητές οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν και να επιλύουν προβλήματα βελτιστοποίησης τα οποία υπεισέρχονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό αποδοτικών συστημάτων.
 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές μαθηματικές αρχές και τους παράγοντες πολυπλοκότητας των διαφορετικών τεχνικών βελτιστοποίησης, διατυπώνουν και αναλύουν προβλήματα βελτιστοποίησης συστημάτων, επιλέγουν την καταλληλότερη μέθοδο βελτιστοποίησης ανάλογα με το είδος του προς επίλυση προβλήματος και ερμηνεύουν, αξιολογούν και επαληθεύουν τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης.
 
Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 
 • Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση συστημάτων: η έννοια της βελτιστοποίησης, διατύπωση και ταξινόμηση προβλημάτων βελτιστοποίησης.
 • Μαθηματικό υπόβαθρο (Πίνακες, Παράγωγοι).
 • Θεμελιώδεις έννοιες βελτιστοποίησης.
 • Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς.
 • Βελτιστοποίηση με περιορισμούς.
 • Εφαρμογές τεχνικών βελτιστοποίησης σε προβλήματα ελέγχου συστημάτων.
 
Βιβλιογραφία: 
 • Γ. Ροβιθάκης, "Τεχνικές Βελτιστοποίησης", Εκδόσεις Τζιόλα (2007).
 • Α. Πρωτόπαπας, "Βελτιστοποίηση Τεχνικών Συστημάτων", Εκδόσεις Κάλλιπος (2014). 
 • Ε. K. P. Chong & S. H. Zak , "An Introduction to Optimization", Wiley & Sons (2013).
 • S. S. Rao, "Engineering Optimization: Theory and Practice", Wiley & Sons (2009).
 • A. Antoniou & W.-S. Lu, "Practical Optimization Algorithms and Engineering Applications", Springer (2007).

14/06/2018 - 23:30

Ανακοίνωση τελικής βαθμολογίας για την περίοδο 2017-18.

02/06/2018 - 17:15

Ημέρα, ώρα και αίθουσα διεξαγωγής επαναληπτικού μαθήματος. 

21/05/2018 - 17:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο δέκατο μάθημα και της δεύτερης εργαστηριακής άσκησης.

15/05/2018 - 00:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο ένατο μάθημα.

07/05/2018 - 23:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο όγδοο μάθημα και της πρώτης εργαστηριακής άσκησης.

01/05/2018 - 01:15

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2018 - 00:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο έκτο μάθημα.

16/04/2018 - 21:45

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο πέμπτο μάθημα.

27/03/2018 - 01:30

Ανάρτηση των ηλεκτρονικών αρχείων της παρουσίασης στο τέταρτο μάθημα και της δεύτερης σειράς ασκήσεων πράξης.

19/03/2018 - 23:00

Ανάρτηση του ηλεκτρονικού αρχείου της παρουσίασης στο τρίτο μάθημα.

Σελίδες

21/05/2018 - 17:45

Δεύτερη εργαστηριακή άσκηση.

21/05/2018 - 17:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο δέκατο μάθημα.

15/05/2018 - 00:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο ένατο μάθημα.

07/05/2018 - 23:45

Πρώτη εργαστηριακή άσκηση.

07/05/2018 - 23:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο όγδοο μάθημα.

01/05/2018 - 01:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έβδομο μάθημα.

24/04/2018 - 00:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο έκτο μάθημα.

16/04/2018 - 23:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πέμπτο μάθημα.

27/03/2018 - 01:30

Δεύτερη σειρά ασκήσεων πράξης.

27/03/2018 - 01:15

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τέταρτο μάθημα.

19/03/2018 - 22:45

Διαφάνειες της παρουσίασης στο τρίτο μάθημα.

12/03/2018 - 22:45

Πρώτη σειρά ασκήσεων πράξης.

12/03/2018 - 22:30

Διαφάνειες της παρουσίασης στο δεύτερο μάθημα.

05/03/2018 - 16:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο πρώτο μάθημα.

01/03/2018 - 12:00

Διαφάνειες της παρουσίασης στο εισαγωγικό μάθημα.

Σελίδες