Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη διαδικασία της μέτρησης, κυρίως ηλεκτρικών μεγεθών, την εκτίμηση του σφάλματος ή της αβεβαιότητας που υπεισέρχεται κατά τον καθορισμό της τιμής του μεγέθους αλλά και τις βασικές ηλεκτρονικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ανάκτηση, ανάγνωση, προεργασία και επεξεργασία της μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Συστήματα μέτρησης μονάδων. Διαπίστευση, διακρίβωση μετρητικών οργάνων και αισθητήρων. Τυπική αλυσίδα μέτρησης. Θεωρία διάδοσης σφαλμάτων, υπολογισμός συστηματικών, τυχαίων και σύνθετων σφαλμάτων. Χαρακτηριστικά οργάνων και αισθητήρων, κλάση οργάνου. Είδη αισθητήρων/μετατροπέων. Κυκλώματα προεργασίας σήματος, γέφυρες Wheatstone, τελεστικοί ενισχυτές και εφαρμογές τους. Ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση σήματος, μετατροπείς A/D. Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών, σφάλμα μέτρησης βολτομέτρου και αμπερομέτρου, μέτρηση ισχύος τριφασικού δικτύου. Αρχές λειτουργίας αναλογικών μετρητικών οργάνων, ηλεκτροδυναμικά όργανα, όργανα κινητού σιδήρου, όργανα κινητού πηνίου, επαγωγικά όργανα. Σχεδίαση και υλοποίηση μετρητικού συστήματος με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Βιβλιογραφία: 

1. Σημειώσεις Μαθήματος, Δ. Κάντζος.
2. Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Κ. Ψωμόπουλος, Εκδόσεις Τσότρα.
3. Συστήματα Μετρήσεων, Ρ. Κινγκ, Εκδόσεις Τζιόλα.
4. Τεχνολογία Μετρήσεων, Αισθητήρια, Α. Γαστεράτος, Σ. Μουρούτσος και Ι. Ανδρεάδης, Εκδόσεις Γκιούρδα.
5. Ηλεκτρικές Μετρήσεις, ΤΕΥΧΟΣ Ι - Κλασσικές Μετρήσεις, N. Θεοδώρου, Εκδόσεις Συμμετρία.
6. Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Β. Πετρίδης, Εκδόσεις University Studio Press.

23/09/2018 - 23:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλε

29/06/2018 - 13:00

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλε

14/06/2018 - 09:15

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων

22/05/2018 - 00:15

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων θα

28/02/2018 - 21:30

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά στο εργαστήριο

21/02/2018 - 12:00

Η πρώτη διάλεξη Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων θα πραγματοποιηθεί την

02/02/2018 - 17:00

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλε

18/09/2017 - 17:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλε

30/06/2017 - 15:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ηλεκτρικών και Ηλε

13/06/2017 - 11:00

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες του εργαστηρίου Ηλεκτρικών και

Σελίδες