Σκοπός: 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην Ελλάδα, Ευρώπη και Παγκόσμια, στην οικονομία και τεχνολογία, δημιουργούν την επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν σχετικά μαθήματα που να διδάσκουν μεθοδολογίες και εργαλεία διαχείρισης τεχνολογιών, καινοτομιών και οργάνωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με έμφαση σε νέες μορφές όπως αυτής του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 
 • Νέες Καινοτομικές Επιχειρήσεις και Ανάπτυξη,
 • Μάθηση ομάδας και Καινοτομία
 • Επενδύσεις στην Τεχνολογία & Καινοτομία
 • Διοίκηση Επιχειρηματικών Αλλαγών και Ανάπτυξη Καινοτομίας μικρών Επιχειρήσεων
 • Μεταφορά Γνώσης και Απόδοση Καινοτομίας
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Στρατηγική Καινοτομίας
 • Αλληλεπίδραση δημόσιου- ιδιωτικού τομέα
 • Δομικές Αλλαγές στους τομείς Επιχειρηματικότητας
 • Εθνικές και Διεθνείς πολιτικές για Καινοτομία