Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Η "Μηχατρονική" αποτελεί ένα σχετικά νέο τεχνολογικό - και ενδεχομένως θεωρητικό - πεδίο, εστιασμένο στις ιδιαιτερότητες των εφαρμογών οι οποίες συνδυάζουν διαφορετικές τεχνολογίες (εξού και η ιστορική προέλευση του όρου ως Mechanics+Electronics -> Mechatronics) με τρόπο που εξασφαλίζει χωροταξική και λειτουργική ολοκλήρωση, αφενός, και προσφέρει συνεργιστικά βελτιωμένες τεχνο-οικονομικές ιδιότητες, αφετέρου. Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει το πεδίο της Μηχατρονικής ως γενική αντίληψη και, ταυτόχρονα, ως αντίληψη των ειδικότερων χαρακτηριστικών των συστημάτων που ακολουθούν ή εντάσσονται στη "μηχατρονική θεώρηση".

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Το εισαγωγικό μέρος του μαθήματος εξετάζει την προσέγγιση της Μηχατρονικής υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες: ως μεθοδολογία σύνθεσης τεχνολογιών, ως "τέχνη" των διαστρωμάτων (interfaces), ώς αντικείμενο σύνδεσης υπολογιστών και περιφερειακών οργάνων (physical computing). Αυτές οι συμπληρωματικές διαστάσεις συστηματοποιούνται μέσω απλών υποδειγμάτων (μοντέλων) τα οποία αναδεικνύουν τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη και αποτελεσματική εκμετάλλευση ενός μηχατρονικού συστήματος. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει πραδείγματα εφαρμογής των υποδειγμάτων, με έμφαση σε ολοκληρωμένα υποσυστήματα συστήματα σύγχρονης (ψηφιακής) τεχνολογίας. Έτσι, οι σχετικές εφαρμογές τυπικά περιλαμβάνουν όργανα αίσθησης, όργανα δράσης και μονάδες επεξεργασίας (μικροελεγκτή - μΕ) και παρουσιάζονται ταυτόχρονα σε γενικό θεωρητικό επίπεδο και εξειδικευμένα με αναφορά στις διατάξεις που χρησιμοποιούνται στο εργαστηριακό μέρος.

Βιβλιογραφία: 

"Μηχατρονική", Nesculescu D., εκδόσεις Τζιόλα 2011, [Εύδοξος 18548929]
"Ενσωματωμένα Συστήματα, οι Μικροελεγκτές AVR και Arduino", Πογαρίδης Δ., εκδόσεις ΔΣίγμα 2015, [Εύδοξος 50661496]
«Μηχανοτρονική», Auslander, David M. και Kempf, Carl J., Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π. 1998, [Εύδοξος 25897]

Αίθουσα Εργαστηρίου:
 ΖΑ208
Περιγραφή Εργαστηρίου:

Το εργαστηριακό μέρος υποστηρίζει και ενισχύει της έννοιες που αναπτύσσονται στο θεωρητικό μέρος, μέσω ασκήσεων που αφορούν πρακτική εφαρμογή σε υφιστάμενες πειραματικές διατάξεις και ανάπτυξη δοκιμαστικών κατασκευών. Ένα σημαντικό τμήμα των ασκήσεων χρησιμοποιεί μια πολυμορφική αυτοκινούμενη βάση ("ρομπότ") εφοδιασμένη με σύστημα μικρο-ελεγκτή και λειτουργικό λογισμικό πραγματικού χρόνου, σε συνδυασμό με διαφορετικά αισθητήρια και όργανα δράσης.

Βιβλιογραγία Εργαστηρίου:

Εκφωνήσεις εργαστηριακών ασκήσεων, συνοπτικές σημειώσεις και αποσπάσματα από τεχνική βιβλιογραφία (εγχειρίδια χρήσης, φύλλα προδιαγραφών - datasheets κλπ.)

11/06/2018 - 12:45

Καλούνται οι φοιτητές να παραλάβουν τις εργασίες τους (κατασκευές) από το εργ

08/06/2018 - 10:30

Αφορά τα μαθήματα 1605 Μηχατρονική, 1602 Ρομποτική, 1506 Τεχνικές Μελέτες, 17

28/03/2018 - 14:15

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

21/03/2018 - 13:45

15/03/2018 - 21:30

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

11/03/2018 - 22:30

1. Οργάνωση του εργαστηριακού μέρους 

02/03/2018 - 15:45

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο της Μηχατρονικής (Εαριν

Σελίδες

30/03/2014 - 20:15

(συνοδεύεται από συμπληρωματική τεκμηρίωση, για εμβάθυνση, στο σύνδεσμο "Αρχεία")

08/04/2013 - 16:45

Τα συνημμένα αρχεία (μορφής .pdf) περιέχουν συνοπτικές σημειώσεις από τη θεματολογία των παραδόσεων του θεωρητικού μέρους τού μαθήματος.

29/02/2016 - 19:00

Arduino Pro-Mini pinout

22/03/2014 - 14:45

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τα εγχειρίδια για το μικροελεγκτή BasicX 24 (BX-24).

22/03/2014 - 14:30

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα για την επικοινωνία του μικροελεγκτή BasicX 24 με τον Η/Υ (BasicX Downloader) και το πρόγραμμα συγγραφής και απασφαλμάτωσης κώδικα (Bas

22/03/2014 - 14:15

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος της Μηχατρονικής.