Ημερομηνία: 
Τρίτη, 21 Μάρτιος, 2017 - 12:15
Undefined
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ. Αυτοματισμού που παρακολουθούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Μηχατρονική" (εαρινό εξάμηνο 2017) ότι:

1) Τα προσφερόμενα θέματα των εξαμηνιαίων εργασιών βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

2) Την Παρασκευή 24-3-2017 οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την ομάδα στην οποία θα ανήκουν (ή αν θα επιλέξουν να εργαστούν ατομικά) και την εργασία που θα αναλάβουν. Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνουν δεκτές ομάδες - εργασίες. Όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν στο εργαστήριο την παραπάνω ημερομηνία μπορούν εναλλακτικά να στείλουν με email την ομάδα & εργασία που θα αναλάβουν στο xatzopoulos@yahoo.com

3) Όσοι αναλάβουν ατομική εργασία μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα θέματα, ενώ οι ομαδικές εργασίες αφορούν μόνο τα θέματα 2 ή 3. Διευκρινήσεις για τα θέματα θα δοθούν την παραπάνω ημερομηνία.  

4) Ακολουθούν οι οδηγίες συγγραφής του εγχειριδίου που θα συνοδεύει την εξαμηνιαία εργασία:

 

Οδηγίες συγγραφής εργασιών:

Ως προς το υλικό, για να θεωρεί ολοκληρωμένη μία εργασία πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Την ανάλυση των λειτουργικών μερών της κατασκευής όπως:

 • Το σχεδιασμό του μηχανολογικού σχεδίου της κατασκευής.
 • Την επιλογή του κατάλληλου μικροελεγκτή (π.χ. Arduino, AVR, BasicX, PIC, κλπ).
 • Την επιλογή των κατάλληλων ενεργοποιητών, κινητήρων (DC, servo, βηματικοί, κλπ).
 • Το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού σχεδίου του κυκλώματος ελέγχου της κατασκευής (κύκλωμα μικροελεγκτή).
 • Το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού σχεδίου του κυκλώματος ισχύος των ενεργοποιητών - κινητήρων.

2) Την επιλογή – σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε άσκησης- των απαραίτητων αισθητηρίων, ενεργοποιητών και συμπληρωματικών κυκλωμάτων.

3) Το σχεδιασμό του διαγράμματος ροής (flow chart) του προγράμματος που θα φέρει ο μικροελεγκτής της εργασίας. Το διάγραμμα ροής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αναλυτικότερο και να περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες της εργασίας.

4) Τον κώδικα του προγράμματος -μ' αναλυτικό σχολιασμό - που θα φέρει ο μικροελεγκτής της εργασίας.  Ο κώδικας και το λογικό διάγραμμα του προγράμματος θα πρέπει να βρίσκονται σε συνέπεια.

Για τον σχεδιασμό των παραπάνω κυκλωμάτων, σχεδίων και διαγραμμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα της επιλογής σας.

Επιπλέον μπορείτε να περιγράψετε εναλλακτικές λύσεις -πετυχημένες ή μη- που πειραματιστήκατε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της εργασίας, ωστόσο μην παραλείψετε να αιτιολογήσετε πλήρως τις τελικές επιλογές σας.

 

Ως προς τη δομή, μία ολοκληρωμένη εργασία περιλαμβάνει:

 • Εξώφυλλο (όνομα εργασίας, ονοματεπώνυμο φοιτητή, Α.Μ., εξάμηνο, κ.α.)
 • Πίνακα περιεχομένων (κεφάλαια, υποκεφάλαια, παράγραφοι)
 • Την εκφώνηση της εργασίας
 • Σελιδοποίηση (αριθμός σελίδας στο υποσέλιδο)
 • Πλήρεις αναφορές στις πηγές που χρησιμοποιείτε για τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες, εικόνες, και λοιπό υλικό.
 • Αναλυτική Βιβλιογραφία (άρθρα, βιβλία, ιστοσελίδες, πρακτικά συνεδρίων, κλπ)

 

Η εργασία σας πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και παραδίδεται σ' έντυπη (και ηλεκτρονική μορφή CD, DVD εφόσον υπάρχει υλικό που δεν μπορεί να εκτυπωθεί):

 • Κυρίως κείμενο: γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 12 στιγμών.
 • Επικεφαλίδα 1: γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 16 στιγμών.
 • Επικεφαλίδα 2: γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 14 στιγμών.
 • Επικεφαλίδα 3: γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 12 στιγμών.
 • Διάστιχο παραγράφων: μονό
 • Περιθώρια σελίδας: επάνω 1,5 εκ., κάτω 1,5 εκ. δεξιά 1,5 εκ., αριστερά 1,5 εκ.
Αίθουσα Εργαστηρίου:
 ΖΑ208
Περιγραφή Εργαστηρίου:

Το εργαστηριακό μέρος υποστηρίζει και ενισχύει της έννοιες που αναπτύσσονται στο θεωρητικό μέρος, μέσω ασκήσεων που αφορούν πρακτική εφαρμογή σε υφιστάμενες πειραματικές διατάξεις και ανάπτυξη δοκιμαστικών κατασκευών. Ένα σημαντικό τμήμα των ασκήσεων χρησιμοποιεί μια πολυμορφική αυτοκινούμενη βάση ("ρομπότ") εφοδιασμένη με σύστημα μικρο-ελεγκτή και λειτουργικό λογισμικό πραγματικού χρόνου, σε συνδυασμό με διαφορετικά αισθητήρια και όργανα δράσης.

Βιβλιογραγία Εργαστηρίου:

Εκφωνήσεις εργαστηριακών ασκήσεων, συνοπτικές σημειώσεις και αποσπάσματα από τεχνική βιβλιογραφία (εγχειρίδια χρήσης, φύλλα προδιαγραφών - datasheets κλπ.)

08/01/2018 - 01:45

Το συνημμένο αρχείο παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασί

29/09/2017 - 18:45

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές:

06/07/2017 - 11:45

Η επαναληπτική εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Σελίδες

30/03/2014 - 20:15

(συνοδεύεται από συμπληρωματική τεκμηρίωση, για εμβάθυνση, στο σύνδεσμο "Αρχεία")

08/04/2013 - 16:45

Τα συνημμένα αρχεία (μορφής .pdf) περιέχουν συνοπτικές σημειώσεις από τη θεματολογία των παραδόσεων του θεωρητικού μέρους τού μαθήματος.

29/02/2016 - 19:00

Arduino Pro-Mini pinout

22/03/2014 - 14:45

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τα εγχειρίδια για το μικροελεγκτή BasicX 24 (BX-24).

22/03/2014 - 14:30

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα για την επικοινωνία του μικροελεγκτή BasicX 24 με τον Η/Υ (BasicX Downloader) και το πρόγραμμα συγγραφής και απασφαλμάτωσης κώδικα (Bas

22/03/2014 - 14:15

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος της Μηχατρονικής.