Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο σχεδιασμός του μαθήματος στοχεύει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων των σπουδαστών στην Αγγλική γλώσσα. Αναλυτικά έχει σκοπό : α) Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με αυθεντικά κείμενα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους. β) Να οδηγήσει μέσω ειδικής μεθοδολογίας στην κατανόηση αυτών των κειμένων και στην επίλυση των ασκήσεων που τα συνοδεύουν. γ) Να προσφέρει την δυνατότητα απόκτησης ικανού ειδικού λεξιλογίου (Τεχνικοί και Επιστημονικοί όροι). δ) Να βοηθήσει στην αποτελεσματική χρήση της σχετικής με τον Αυτοματισμό ξένης βιβλιογραφίας, κατά την διάρκεια των σπουδών τους. ε) Να εφοδιάσει τους σπουδαστές με την ικανότητα παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα και Ορολογία, στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Automation, Home Automation-Office Automation- Production Line –Building Automation - Control System, The electric motor, Washing machine, Refrigerator, Scales, Central Heating, Alarm Systems, Staff Engineer, Computer Structure, Cybernetics, Robotics, Compilers & Interpreters/Data, Telecommunication, Artificial Intelligence, Word Formation/Compound Nouns/CV, Glossary& Abbreviations.

Βιβλιογραφία: 
  1. Internet Sources -Wikipedia (Automation/Conrtol Systems/Robotics/Cybernetics)
  2. English for Information Systems – PrenticeHall
  3. Oxford English for Information Technology - Oxford
  4. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering- Oxford University Press
  5. Infotech English for Computer users -Cambridge University Press
  6. The Penguin Dictionary for Computers

08/02/2017 - 14:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

17/01/2017 - 14:00

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών κατά την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος

17/10/2016 - 14:45

Τα μαθήματα Ορολογία - Ξένη Γλώσσα (εργαστήριο) θα ξεκινήσουν αύριο Τρίτη 18/

16/12/2015 - 13:00

Οι τελικές εξετάσεις στο μάθημα ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ –Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( εργ

26/09/2015 - 13:15

Οι εγγραφές στο μάθημα Αγγλική Τεχνική Ορολογία (εργαστήριο) του τμήματος Αυτ

Σελίδες