Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Το μάθημα έχει σαν σκοπό την εκμάθηση της μεθοδολογίας και των μηχανισμών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Η διδασκαλία του μαθήματος θα καλύψει τις τεχνικές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος Αυτοματισμού που ήδη γνωρίζουν τις βασικές δομές προγραμματισμού και έχουν ευχέρεια στην ανάπτυξη απλών υπολογιστικών εφαρμογών. Συγκεκριμένα θα γίνει παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της ανάπτυξης λογισμικού με τη χρήση αντικειμένων και θα καλυφτούν θέματα όπως: Δημιουργία κλάσεων και αντικειμένων, Πρότυπα συναρτήσεων, Προκαθορισμένες τιμές σε παραμέτρους συναρτήσεων, Αντικείμενα κλάσεων σαν παράμετροι συναρτήσεων, Χρήση του δείκτη this, Δυναμικοί πίνακες αντικειμένων, Στατικές μέθοδοι και ιδιότητες μιας κλάσης, Φιλικές συναρτήσεις και κλάσεις, Συνάρτηση δόμησης αντιγράφου και ο τελεστής = ,Υπερφόρτωση τελεστών, Κληρονομικότητα.
Η παρουσίαση και η εμπέδωση όλων των τεχνικών θα γίνει με χρήση παραδειγμάτων τόσο κατά τη διάρκεια των διαλέξεων όσο και κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Βιβλιογραφία: 
  1. Η γλώσσα C++ σε βάθος, Μ. Χατζηγιαννάκης, Κλειδάριθμος, 2008
  2. Μάθετε τη C++ από το μηδέν, Η.Schildt, Κλειδάριθμος,2007
  3. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός με τη C++, Robert Lafore, Κλειδάριθμος, 2007
  4. Schaum's προγραμματισμός με C++, John R. Hubbard, Κλειδάριθμος, 2007
  5. C++ Προγραμματισμός, Δ. Κυτάγιας, Σύγχρονη Εκδοτική,1998

19/03/2018 - 12:30

19/03/2018 - 12:30

13/03/2018 - 10:45

Την Τετάρτη 14/03/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα της θεωρίας του Προγρ

09/03/2018 - 10:30

Την TΡITH 13/3/2018 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο Προγραμματισμού 2 (C++)

09/03/2018 - 10:30

Μπορείτε να κατεβάσετε τη 2η άσκηση για το εργαστήριο

07/03/2018 - 08:45

Μπορείτε να κατεβάσετε την άσκηση 1 του εργαστηρίου ΠΡΟ2

27/02/2018 - 10:00

Η Ενημέρωση για το εργαστήριο Προγραμματισμού 2 (C++) θα πραγματοποιηθεί τελι

22/02/2018 - 18:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

21/02/2018 - 07:30

Η έναρξη των μαθημάτων στο μάθημα Προγραμματισμός ΗΥ ΙΙ θα γίνει την Τετάρτη

06/06/2017 - 17:00

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν οι βαθμολογίες για τα εργαστήρια του μαθήμ

Σελίδες