Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Το μάθημα έχει σαν σκοπό την εκμάθηση της μεθοδολογίας και των μηχανισμών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Η διδασκαλία του μαθήματος θα καλύψει τις τεχνικές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος Αυτοματισμού που ήδη γνωρίζουν τις βασικές δομές προγραμματισμού και έχουν ευχέρεια στην ανάπτυξη απλών υπολογιστικών εφαρμογών. Συγκεκριμένα θα γίνει παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της ανάπτυξης λογισμικού με τη χρήση αντικειμένων και θα καλυφτούν θέματα όπως: Δημιουργία κλάσεων και αντικειμένων, Πρότυπα συναρτήσεων, Προκαθορισμένες τιμές σε παραμέτρους συναρτήσεων, Αντικείμενα κλάσεων σαν παράμετροι συναρτήσεων, Χρήση του δείκτη this, Δυναμικοί πίνακες αντικειμένων, Στατικές μέθοδοι και ιδιότητες μιας κλάσης, Φιλικές συναρτήσεις και κλάσεις, Συνάρτηση δόμησης αντιγράφου και ο τελεστής = ,Υπερφόρτωση τελεστών, Κληρονομικότητα.
Η παρουσίαση και η εμπέδωση όλων των τεχνικών θα γίνει με χρήση παραδειγμάτων τόσο κατά τη διάρκεια των διαλέξεων όσο και κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων.

Βιβλιογραφία: 
  1. Η γλώσσα C++ σε βάθος, Μ. Χατζηγιαννάκης, Κλειδάριθμος, 2008
  2. Μάθετε τη C++ από το μηδέν, Η.Schildt, Κλειδάριθμος,2007
  3. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός με τη C++, Robert Lafore, Κλειδάριθμος, 2007
  4. Schaum's προγραμματισμός με C++, John R. Hubbard, Κλειδάριθμος, 2007
  5. C++ Προγραμματισμός, Δ. Κυτάγιας, Σύγχρονη Εκδοτική,1998

16/01/2015 - 14:45

Τη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015, στην αίθουσα Β022 θα διεξαχθεί εξέταση στο εργα

22/09/2014 - 11:15

Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου Προγραμματισμός ΙΙ θα πραγματοποιηθεί

02/06/2014 - 13:45

Οι εξετάσεις στα εργαστήρια θα διεξαχθούν ως εξής :

17/03/2014 - 09:45

Το τμήμα που ήταν σε λίστα αναμονής και έκανε τη πρώτη συνάντηση τη Τρίτη 11

04/03/2014 - 14:30

Η θεωρία του μαθήματος Προγραμματισμός ΙΙ θα διεξαχθεί κανονικά τη Τετάρτη 5/

15/01/2014 - 12:00

Όσοι από τους σπουδαστές δικαιούνται να επανεξεταστούν στο εργαστηριακό μάθημ

Σελίδες