Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της Μηχανικής Λογισμικού (Software Engineering) και την ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη (graphical user interface) που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (object-oriented programming) και του προγραμματισμού που καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming).

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού (software development life cycle) δίνοντας έμφαση σε θέματα αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης λογισμικού (object-oriented analysis and design). Οι φοιτητές διδάσκονται μια visual γλώσσα δηλαδή μια γλώσσα που χρησιμοποιεί γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη, καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming) και υποστηρίζει το παράδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Οι φοιτητές εμπλέκονται με κατάλληλες εργασίες σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης μιας εφαρμογής λογισμικού και πρέπει να είναι ικανοί να την υλοποιήσουν στη συγκεκριμένη γλώσσα (προτείνεται μια από τις Visual γλώσσες του Visual Studio κάτω από το .NET framework). Πιο συγκεκριμένα η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα: Εισαγωγή στη Μηχανική Λογισμικού, Μοντέλα Ανάπτυξης Κύκλου Ζωής Λογισμικού, Η γλώσσα μοντελοποίησης UML, Ανάπτυξη Προδιαγραφών, Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρμογής, Σχεδίαση της Διεπαφής με τον Χρήστη, Προγραμματισμός, Ελεγχος και Συντήρηση Λογισμικού, Σχεδιαστικά Μορφήματα (Design Patterns), Λογισμικά Πρότυπα, Προγραμματισμός σε Γραφικό Περιβάλλον Διεπαφής, Δράσεις, Συμβάντα και Χειριστές Συμβάντων, Οπτικά Αντικείμενα Διεπαφής, Βιβλιοθήκες Οπτικών Αντικειμένων, Δημιουργία Menus, Χρήση Πολυμέσων, Αρχεία και Διαχείριση Σφαλμάτων, Επικοινωνία με Βάσεις Δεδομένων, Συνιστώσες & Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Επιπέδων Πελάτη-Εξυπηρετητή.

Βιβλιογραφία: 
  1. Halvorson Michael, “MICROSOFT VISUAL BASIC 2008”, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα 2008
  2. Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας, Α. Καμέας, Γ. Σταμέλος, Π. Φιτσιλής, “Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη λογισμικού με τη UML”, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ISBN: 9602099135, 2006 
  3. Γιακουμάκης, Μανόλης, “Τεχνολογία λογισμικού”, Σταμούλη Α.Ε., ISBN: 9603517836, 2009
  4. Fowler, Martin, “Εισαγωγή στη UML. Συνοπτικός οδηγός της πρότυπης γλώσσας μοντελοποίησης αντικειμένων”, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ISBN: 9602099577, 2006 
  5. http://www.microsoft.com/express/
  6. http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718325
  7. http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/ms789086

20/10/2017 - 17:30

20/10/2017 - 17:15

Όσοι σπουδαστές έχουν ήδη παρακολουθήσει 1 φορά το εργαστήριο Προγραμματισμός

11/10/2017 - 15:00

Την ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017 στις 13.00 μμ θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την λειτ

13/02/2017 - 20:00

H επαναληπτική εξέταση στο Εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3 (PYTHON θα πραγματοπο

08/02/2017 - 08:15

Οι σπουδαστές που εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο έχουν bonus λόγω συμ

27/01/2017 - 10:00

Την TΕΤΑΡΤΗ 15/02/2017 θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρ

18/01/2017 - 13:45

H εξέταση της θεωρίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεω

16/01/2017 - 22:30

Σελίδες