Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της Μηχανικής Λογισμικού (Software Engineering) και την ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη (graphical user interface) που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (object-oriented programming) και του προγραμματισμού που καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming).

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Το μάθημα καλύπτει τις βασικές φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού (software development life cycle) δίνοντας έμφαση σε θέματα αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης λογισμικού (object-oriented analysis and design). Οι φοιτητές διδάσκονται μια visual γλώσσα δηλαδή μια γλώσσα που χρησιμοποιεί γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη, καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming) και υποστηρίζει το παράδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Οι φοιτητές εμπλέκονται με κατάλληλες εργασίες σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης μιας εφαρμογής λογισμικού και πρέπει να είναι ικανοί να την υλοποιήσουν στη συγκεκριμένη γλώσσα (προτείνεται μια από τις Visual γλώσσες του Visual Studio κάτω από το .NET framework). Πιο συγκεκριμένα η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα: Εισαγωγή στη Μηχανική Λογισμικού, Μοντέλα Ανάπτυξης Κύκλου Ζωής Λογισμικού, Η γλώσσα μοντελοποίησης UML, Ανάπτυξη Προδιαγραφών, Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρμογής, Σχεδίαση της Διεπαφής με τον Χρήστη, Προγραμματισμός, Ελεγχος και Συντήρηση Λογισμικού, Σχεδιαστικά Μορφήματα (Design Patterns), Λογισμικά Πρότυπα, Προγραμματισμός σε Γραφικό Περιβάλλον Διεπαφής, Δράσεις, Συμβάντα και Χειριστές Συμβάντων, Οπτικά Αντικείμενα Διεπαφής, Βιβλιοθήκες Οπτικών Αντικειμένων, Δημιουργία Menus, Χρήση Πολυμέσων, Αρχεία και Διαχείριση Σφαλμάτων, Επικοινωνία με Βάσεις Δεδομένων, Συνιστώσες & Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Επιπέδων Πελάτη-Εξυπηρετητή.

Βιβλιογραφία: 
  1. Halvorson Michael, “MICROSOFT VISUAL BASIC 2008”, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα 2008
  2. Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας, Α. Καμέας, Γ. Σταμέλος, Π. Φιτσιλής, “Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη λογισμικού με τη UML”, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ISBN: 9602099135, 2006 
  3. Γιακουμάκης, Μανόλης, “Τεχνολογία λογισμικού”, Σταμούλη Α.Ε., ISBN: 9603517836, 2009
  4. Fowler, Martin, “Εισαγωγή στη UML. Συνοπτικός οδηγός της πρότυπης γλώσσας μοντελοποίησης αντικειμένων”, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ISBN: 9602099577, 2006 
  5. http://www.microsoft.com/express/
  6. http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718325
  7. http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/ms789086

24/11/2016 - 15:00

Τα εργαστήρια της ΠΕΜΠΤΗΣ (24/11/2016) δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτου

22/11/2016 - 10:30

Παρακάτω θα βρείτε τις ασκήσεις για όσους δεν παρακολουθούν το εργαστήριο Προ

02/11/2016 - 14:45

Την ΠΕΜΠΤΗ 3/11/2016 δεν θα πραγματοποιηθούν τα τμήματα (10.00-12.00 & 14

22/01/2016 - 10:00

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

13/01/2016 - 23:15

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα από 18-22 Ια

10/10/2015 - 11:30

Σας ενημερώνουμε πως το πρώτο μάθημα του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τ

06/06/2015 - 20:45

Η εξέταση των επαναληπτικών του Χειμερινού εξαμήνου στo εργαστήριo Προγραμματ

Σελίδες