Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η διεύρυνση του πεδίου γνώσης των σπουδαστών και η ανάδειξη νέων πεδίων μελέτης και έρευνας του Μηχανικού Αυτοματισμού, η κάλυψη ειδικών θεμάτων της θεωρίας του Αυτομάτου Ελέγχου για τη συμπλήρωση των θεωρητικών γνώσεων των σπουδαστών, η ανάδειξη της διαδικασίας της έρευνας και η προετοιμασία των σπουδαστών για πιθανές μεταπτυχιακές σπουδές και η εισαγωγή σε νέα πεδία της σύγχρονης θεωρίας του αυτομάτου ελέγχου.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Εισαγωγή στη διαδικασία της έρευνας. Διάκριση θεωρητικής και τεχνικής έρευνας. Νέα πεδία έρευνας στη θεωρία Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Μαθηματική μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων με μεταβλητές παραμέτρους – Μέθοδος Lagrange. Ολική συνάρτηση μεταφοράς σύνθετων συστημάτων, Διάγραμμα ροής – Τύπος του Mason. Γενικευμένος τόπος ριζών, Κλειστά συστήματα ελέγχου με αρνητικό κέρδος ή θετική ανάδραση. Γενικευμένο διάγραμμα Nyquist, Αρμονικά διαγράμματα για θετικές και αρνητικές συχνότητες. Το γενικό πρόβλημα της αναλυτικής σύνθεσης συστημάτων ελέγχου με αλγεβρικές μεθόδους. Το πρόβλημα της ελεγξιμότητας κα παρατηρησιμότητας της εσωτερικής κατάστασης ενός συστήματος, Ιδιόμορφα συστήματα. Έλεγχος κατάστασης, σύνθεση πολλαπλού ελεγκτή αναλογίας με ανάδραση της εσωτερικής κατάστασης ενός συστήματος. Το πρόβλημα της συνθεσιμότητας, επιτρεπτά όρια των επιθυμητών προδιαγραφών ώστε να έχει λύση το πρόβλημα της σύνθεσης. Βέλτιστος έλεγχος. Στοιχεία μη γραμμικών συστημάτων. Εκτίμηση στοχαστικών μεγεθών και παραμέτρων με συνεχής και διακριτούς αλγορίθμους. Αναγνώριση άγνωστου στοχαστικού συστήματος με συνεχής και διακριτούς αλγορίθμους. Εισαγωγή στο πρόβλημα του αυτοπροσαρμοζόμενου ελέγχου.

Βιβλιογραφία: 
  1. Μαλατέστας Π., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Β τόμος, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2001.
  2. Μαλατέστας Π., Ασκήσεις Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Β τόμος, εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2007.
  3. Dorf R., Bishop R., Σύγχρονα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.
  4. Παρασκευόπουλος Παρ., Αναγνώριση Συστημάτων και Προσαρμοστικός Έλεγχος, Αθήνα 1992.

20/09/2018 - 09:15

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

28/06/2018 - 10:45

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

09/02/2018 - 11:00

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

12/01/2018 - 11:15

Το συμπληρωματικό μάθημα λύσης ασκήσεων στα Προχωρημένα Θέματα Αυτομάτου Ελέγ

06/10/2017 - 13:45

Η έναρξη της θεωρίας θα γίνει τη Δευτέρα 09 Οκτ.

29/06/2017 - 12:45

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

02/10/2016 - 14:30

Το πρώτο μάθημα Προχ. ΣΑΕ θα γίνει τη Δευτερα 10 Οκτ.

21/09/2016 - 11:15

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

Σελίδες

27/10/2011 - 21:00

Διδακτικές σημειώσεις, οι οποίες παρατίθενται στο παρόν site