Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του σπουδαστή στα ψηφιακά σήματα, η διερεύνηση της σχέσης τους με τα αναλογικά σήματα, η εξοικείωση με τα μαθηματικά εργαλεία που βοηθούν στην αναλυτική μελέτη και επεξεργασία των ψηφιακών σημάτων αλλά και η κατανόηση των περιορισμών ή προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την επεξεργασία σημάτων στο ψηφιακό πεδίο

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Αναλογικά σήματα, Μετασχηματισμός Fourier (FT), Σειρά Fourier, LTI συστήματα συνεχούς χρόνου. Ψηφιακά σήματα άπειρης χρονικής έκτασης, Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου (DTFT), LTI συστήματα διακριτού χρόνου, γραμμική συνέλιξη, φίλτρα μέσης τιμής, φίλτρα ‘χτένα’. Δειγματοληψία, Θεώρημα Nyquist και επικάλυψη, μετατροπείς A/D, σχέση με το αναλογικό πεδίο. Ψηφιακά σήματα πεπερασμένης έκτασης, Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT), σχέση με FT και DTFT, διακριτότητα DFT και επιλογή παραθύρου, κυκλική συνέλιξη και σχέση με τη γραμμική. Εξισώσεις διαφορών, Μετασχηματισμός Ζ, εισαγωγή στα FIR και IIR φίλτρα. Ανάλυση ψηφιακών σημάτων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ψηφιακής επεξεργασίας σήματος με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Βιβλιογραφία: 
  1. Σημειώσεις Μαθήματος, Δ. Κάντζος.
  2. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, A. Oppenheim, R. Schafer, Εκδόσεις Φούντας.
  3. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Γ. Σύρκος, Αυτοέκδοση.
  4. A Course in Digital Signal Processing, B. Porat, Εκδόσεις John Wiley and Sons.
  5. Digital Signal Processing, Shaum’s Outline Series, M. H. Hayes, Εκδόσεις McGraw-Hill.
  6. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, J.G. Proakis, D.K. Manolakis, Εκδόσεις Prentice Hall.

27/09/2018 - 20:00

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασ

26/06/2018 - 00:30

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασ

07/02/2018 - 11:30

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

29/01/2018 - 23:15

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξε

29/01/2018 - 14:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασ

13/01/2018 - 15:15

Οι τελικές εξετάσεις του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος θα

18/11/2017 - 10:45

Η εξέταση προόδου του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος θα διεξαχθεί

14/10/2017 - 10:15

Το εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος θα ξεκινήσει κανονικά

01/10/2017 - 11:45

Η πρώτη διάλεξη στη Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος θα πραγματοποιηθεί

15/09/2017 - 15:30

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις βαθμολογίες της θεωρίας Ψηφιακής Επεξεργασ

Σελίδες