Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Η εξοικείωση του σπουδαστή με τις αρχές λειτουργίας των συστημάτων διακριτού χρόνου και τις δυνατότητες ελέγχου αυτών κυρίως μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για τούτο: α) επεκτείνονται γνώσεις που αποκτήθηκαν σε μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων αναφορικά με την μοντελοποίηση και ανάλυση (Σ.Α.Ε Ι - 1304), όπως και τις βασικές αρχές σχεδιασμού ελεγκτών συστημάτων (Σ.Α.Ε ΙΙ - 1401), β) μελετάται η προσαρμογή των μεθόδων αυτών στην περίπτωση των συστημάτων διακριτού χρόνου και γ) γίνεται συστηματική εφαρμογή στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος των όσων διδάσκονται, στο θεωρητικό μέρος σε περιπτώσεις εξομοίωσης συστημάτων με χρήση κατάλληλου λογισμικού (MATLAB(R)).

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Το μάθημα εισάγει τις βασικές έννοιες ψηφιακής αναπαράστασης συστημάτων (αναφερόμενων και ως συστημάτων διακριτού χρόνου) και παρουσιάζει μεθοδολογίες σχεδίασης ψηφιακών ελεγκτών για επίτευξη επιθυμητών χαρακτηριστικών απόδοσης του ελεγχόμενου συστήματος. Το περίγραμμα της ύλης έχει ως ακολούθως: Εισαγωγικές έννοιες αναλογικών και υβριδικών συστημάτων. Μετασχηματισμός Ζ - ιδιότητες - συνέλιξη. Αντίστροφος Ζ -- μέθοδος μερικών κλασμάτων και μιγαδικής ολοκλήρωσης -- Συνάρτηση μεταφοράς υβριδικών συστημάτων. Μέθοδοι διακριτοποίησης (αμετάβλητης κρουστικής απόκρισης, zero order hold –ZOH, Tustin ή διγραμμική). Μελέτη των ιδιοτήτων τους και τυπικά φαινόμενα [επικάλυψη –aliasing, (προ-) παραμόρφωση – (pre-)warping]. Διακριτές εξισώσεις κατάστασης - Ευθεία μορφή (Observer Canonical Form)- Κανονική μορφή (Controller Canonical Form) - Λύση εξισώσεων κατάστασης. Ανάλυση κλειστών διακριτών συστημάτων με εξισώσεις κατάστασης. Μελέτη ευστάθειας συστημάτων δειγματοληπτικών δεδομένων – υπενθύμιση Γεωμετρικού Τόπου Ριζών. Σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών από αναλογικά πρότυπα. Τυπικές περιπτώσεις (σύστημα βιομηχανικής διεργασίας) σχεδιασμού ελεγκτή δύο (PI, PD) ή και τριών όρων PID μέσω Γεωμετρικού Τόπου Ριζών. Έλεγχος με ανάδραση μεταβλητών κατάστασης, ελεγξιμότητα (controllability) – παρατηρησιμότητα (observability), τοποθέτηση πόλων κλειστού βρόχου, έλεγχος Dead-beat, παρατηρητές (observers) Luenberger.

Η αξιολόγηση του σπουδαστή γίνεται με τη συμμετοχή του στην τελική εξέταση.

Βιβλιογραφία: 
  1. Ψηφιακός Έλεγχος, Κλασσικός Σύγχρονος Εξελικτικός Με Matlab, Σύρκος Γεώργιος, 2004
  2. Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων με το MATLAB, Σύρκος Γεώργιος, Κούκος Ιωάννης, 2004
  3. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Θεωρία και Εφαρμογές, Τόμος Β: ΣΑΕ Διακριτού Χρόνου, Π. Ν. Παρασκευόπουλος, 2007.
  4. Computer-Controlled Systems: Theory and Design, Third Edition,  Karl A Astrom & Bjorn Wittenmark, 2011.
  5. Discrete-Time Control Systems (2nd Edition), Katsuhiko Ogata,1995.
  6. Digital Control System Design, M. Santina, A. Stubberud & G. Hostetter, Saunders College Publishing, 1994. ISBN 0-03-076012-7.
  7. Digital Control Systems Analysis and Design, C. Phillips & H. Troy, Prentice Hall, 1984

14/09/2018 - 15:15

Βαθμολογία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018 για το θεωρητικό μάθημα Ψηφιακός Έλεγ

29/06/2018 - 15:15

Βαθμολογία Εξεταστικής Ιουνίου 2018 για το θεωρητικό μάθημα Ψηφιακός Έλεγχος

29/06/2018 - 15:15

Βαθμολογία Εξεταστικής Ιουνίου 2018 - Δεύτερη Εξέταση για το εργαστηριακό μάθ

13/06/2018 - 12:45

Εξεταστέα ύλη για το Εαρινό Εξάμηνο 2018

05/06/2018 - 17:15

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν βαθμό μικρότερο του 5 στο μάθημα Ψηφιακός Έ

05/06/2018 - 17:00

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού προόδου επί 30% συν τον

22/05/2018 - 16:45

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει το μάθημα Ψηφιακός Έλεγχος εργαστήρ

17/05/2018 - 11:45

Το Θεωρητικό μάθημα Ψηφιακού Ελέγχου θα αλλάξει ώρα μόνο για αύριο Παρασκευή

22/03/2018 - 16:30

Το Θεωρητικό μάθημα Ψηφιακού Ελέγχου για αύριο Παρασκευή 23/3/2018

02/03/2018 - 14:00

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την κατανομή των σπουδαστών σε εργαστηριακές ο

Σελίδες

Όσοι σπουδαστές έχουν βαθμό μικρότερο του 5 στην τελική εξέταση του εργαστηρίου Ψη