Ημερομηνία: 
Κυριακή, 11 Μάρτιος, 2018 - 20:45
Ελληνικά
Κατηγορία Μαθήματος: 
Εργαστήριο

1. Οργάνωση του εργαστηριακού μέρους

Κατά το εαρινό διδακτικό εξάμηνο 2017-2018, το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος 1602 «Ρομποτική» περιλαμβάνει δύο συνιστώσες:

(α) εκπόνηση εξαμηνιαίας εργασίας (ΕΡ) με κατασκευαστικό μέρος (υλικό / λογισμικό) και περιγραφικό μέρος (έκθεση) σύμφωνα με καθορισμένες προδιαγραφές. Η εργασία εκπονείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με την παρακολούθηση και υποστήριξη των διδασκόντων και των υποδομών του Εργαστηρίου ΕΣΡ.

Η εργασία παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου και βαθμολογείται αυτοτελώς στην κλίμακα 0-10. Η συγκέντρωση βαθμού ΕΡ μεγαλύτερου ή ίσου του 5 είναι προϋπόθεση ώστε η συμμετοχή στο εργαστηριακό μέρος να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός της εργασίας συμμετέχει στη βαθμολόγηση του εργαστηριακού μέρους κατά 70%.

(β) απάντηση σε σύντομη τελική γραπτή εξέταση (ΓΕ) με ερωτήματα συναφή με το αντικείμενο του εργαστηριακού μέρους, η οποία λαμβάνει χώρα στο τέλος του εξαμήνου. Ο σχετικός βαθμός (κλίμακα 0-10) συμμετέχει στη βαθμολόγηση του εργαστηριακού μέρους κατά 30%, όμως μόνον εφόσον η συμμετοχή στο εργαστηριακό μέρος έχει ολοκληρωθεί (δηλαδή με την προϋπόθεση η οποία αναφέρθηκε ανωτέρω).

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω σχήματος (εκφώνηση της εργασίας, διευκρινίσεις των προδιαγραφών, προθεσμίες και διαδικασίες παράδοσης, ημερομηνίες και διαδικασίες εξέτασης κλπ.) θα καθορισθούν σε ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
 

2. Εξέταση της εξαμηνιαίας εργασίας

Η εξαμηνιαία εργασία αναλαμβάνεται και εκτελείται από ομάδα αποτελούμενη από τρία (κατά μέγιστο) μέλη. Η εκπόνηση της εργασίας ολοκληρώνεται με την επίδειξη της σχετικής κατασκευής σε λειτουργία και την ταυτόχρονη υποβολή της σχετικής γραπτής έκθεσης. Στην περίπτωση αποτυχίας ή εκπρόθεσμης παράδοσης, η αξιολόγηση της εργασίας επαναλαμβάνεται σε δεύτερη (επαναληπτική) εξέταση. Στην περίπτωση της εμπρόθεσμης παράδοσης, η βαθμολόγηση της εργασίας στην κλίμακα 0-10 κατανέμεται ως εξής:

Μέγιστο

Αντικείμενο αξιολόγησης

6

Βαθμός ανταπόκρισης της διάταξης στην απαιτούμενη λειτουργικότητα και μορφή, όπως καθορίζεται στις ενότητες «Αντικείμενο» και «Προδιαγραφή» της εκφώνησης της εργασίας.

2

Πληρότητα και ποιότητα της γραπτής έκθεσης , σύμφωνα με τις τα περιεχόμενα και τη διάταξη που καθορίζουν οι προδιαγραφές σύνταξης.

2

Ανταπόκριση της διάταξης σε πρόσθετα κριτήρια όπως καθορίζεται στην ενότητα «Πρόσθετη προδιαγραφή» της εκφώνησης της εργασίας.

3. Βαθμός του εργαστηριακού μέρους

Ο τελικός βαθμός B του εργαστηριακού μέρους προκύπτει ως B = 0.7 x ΕΡ + 0.3 x ΓΕ εφόσον ΕΡ ≥ 5, και ως B = ΕΡ εάν ΕΡ ≤ 5.

11/06/2018 - 12:30

Καλούνται οι φοιτητές να παραλάβουν τις εργασίες τους (κατασκευές) από το εργ

07/06/2018 - 14:30

Αφορά τα μαθήματα 1605 Μηχατρονική, 1602 Ρομποτική, 1506 Τεχνικές Μελέτες, 17

28/03/2018 - 14:15

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

21/03/2018 - 13:15

11/03/2018 - 20:45

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμ.

11/03/2018 - 20:45

1. Οργάνωση του εργαστηριακού μέρους

05/03/2018 - 14:45

Καλούνται οι σπουδαστές που παρακολουθούν το εργαστήριο της Ρομποτικής (Εαριν

Σελίδες

22/03/2014 - 14:30

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος της Ρομποτικής.