Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση από τον σπουδαστή της ικανότητας να αναλύει μαθηματικά ένα σύστημα και να συνθέτει ένα κλειστό σύστημα αυτομάτου ελέγχου με δεδομένες προδιαγραφές καθώς επίσης και η απόκτηση των βασικών προϋποθέσεων για την κατανόηση από τον σπουδαστή των επόμενων μαθημάτων αυτομάτου ελέγχου του τμήματος, όπως ψηφιακός έλεγχος, βιομηχανικός έλεγχος κλπ. Το μάθημα ολοκληρώνει τη θεωρία αναλογικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Ειδικότερα σκοπός του είναι: Η μελέτη της συμπεριφοράς και της ευστάθειας κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, Η εξοικείωση με το πρόβλημα της σύνθεσης τέτοιων συστημάτων με διάφορες μεθόδους, Η εισαγωγή στη θεωρία της εσωτερικής κατάστασης των συστημάτων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Χαρακτηριστικά κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, Μόνιμα σφάλματα, Ευστάθεια συστημάτων – Κριτήρια ευστάθειας κατά Routh και Hurwitz, Σχετική ευστάθεια κλειστών συστημάτων – Τόπος ριζών, Σύνθεση συστημάτων με τη μέθοδο του τόπου ριζών, Πολικά αρμονικά διαγράμματα Nyquist, Ευστάθεια κλειστών συστημάτων κατά Nyquist και Bode, Σύνθεση συστημάτων κατά Bode, Εξισώσεις εσωτερικής κατάστασης συστημάτων, Λύση των εξισώσεων κατάστασης και ιδιοτιμές του συστήματος, Τροχιές στον χώρο κατάστασης.

Η αξιολόγηση του σπουδαστή περιλαμβάνει τη συμμετοχή του στην τελική εξέταση και την προαιρετική παράδοση (βαθμολογούμενων) ασκήσεων πράξης στη διάρκεια του εξαμήνου.  Στη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται τουλάχιστον 4 ασκήσεις πράξης. Kάθε άσκηση που έχει παραδοθεί έχει βαρύτητα 10% του τελικού βαθμού.

Βιβλιογραφία: 
  1. Καλλιγερόπουλος Δ., Βασιλειάδου Σ., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2005.
  2. Μαλατέστας Π., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2011.
  3. Dorf R., Bishop R., Σύγχρονα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003, ISBN 960 8050 94 4.
  4. Παρασκευόπουλος Π., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Βασικές έννοιες και εφαρμογές, Αθήνα 1996.

14/09/2017 - 15:00

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

22/06/2017 - 12:15

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

12/06/2017 - 14:45

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

02/06/2017 - 15:30

1) Η εξέταση του εργαστηρίου ΣΑΕ ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06 Ιουνίου 2

29/05/2017 - 17:00

Οι παρακάτω σπουδαστές θα πρέπει να προσελθουν την Τρίτη 30 Μαϊου 2017 και ώρ

22/05/2017 - 11:30

Λόγω φοιτητικών εκλογών την Τετάρτη 24 Μαϊου, η διάλεξη ΣΑΕ ΙΙ(Θ) και οι Ασκή

Σελίδες