Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στα αντικείμενα των Σημάτων και των Συστημάτων, όπου οι σπουδαστές θα αποκτούν γνώσεις και τεχνικές, τις οποίες θα χρησιμοποιούν σε σημαντικό αριθμό μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους, αποτελώντας έτσι ουσιαστικό προαπαιτούμενό τους. Αυτό θα διευκολύνει την παρακολούθηση των εν λόγω μαθημάτων, καθώς επίσης, από αυτά τα μαθήματα θα μπορεί να απαλειφθεί σημαντική εισαγωγική διδακτική ύλη που τώρα παρέχεται εις βάρος των εξειδικευμένων γνώσεων, τις οποίες τα μαθήματα παρέχουν. Δευτερευόντως, θα καλυφθεί περιορισμένης έκτασης χρήσιμη διδακτική ύλη, η οποία τώρα δεν παρέχεται από άλλα μαθήματα (π. χ. αναλογικά φίλτρα).

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Ορισμός σήματος και συστήματος. Κατηγοριοποίηση των συστημάτων (γραμμικά, μη γραμμικά, χρονικά αμετάβλητα – χρονικά μεταβαλλόμενα, αιτιοκρατικά – μη αιτιοκρατικά κ.λπ.). Σχέση εισόδου –εξόδου συστήματος, κρουστική και βηματική απόκριση. Ισχύς και ενέργεια σήματος. Φασματική ανάλυση σήματος με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Fourier και των σειρών Fourier. Συνάρτηση μεταφοράς συστήματος, απόκριση πλάτους και απόκριση φάσης. Εύρεση συνάρτησης μεταφοράς ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εισαγωγή στην επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων στην ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση στο επίπεδο της μιγαδικής συχνότητας. Υπολογισμός της χρονικής απόκρισης συστήματος με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace. Συνέλιξη σημάτων. Δειγματοληψία, κβαντοποίηση και κωδικοποίηση σημάτων. Το θεώρημα της δειγματοληψίας. Ψηφιακά σήματα και συστήματα. Συνάρτηση μεταφοράς ψηφιακού συστήματος. Υπολογισμός της χρονικής απόκρισης ψηφιακού συστήματος με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Ζ.

Βιβλιογραφία: 
  1. Σ. Καραμπογιάς, Σήματα και Συστήματα, 2009, αυτοέκδοση
  2. Η. Δημόπουλος, Σήματα, Συστήματα και Κυκλώματα, 2009, αυτοέκδοση
  3. Α. Μάργαρης, Σήματα και Συστήματα, 2011, εκδόσεις Τζιόλα
  4. Α. Παλαμίδης, Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με MATLAB, 2009, Σύγχρονη Εκδοτική

23/12/2017 - 21:15

Συνημμένα θα βρείτε την εξεταστέα ύλη του μαθήματος Σήματα κια Συστήματα για

22/09/2018 - 12:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης του μαθήματος Σήματα και Συστήματα, Σεπτέμβριος 2018

30/01/2018 - 20:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θεματα και τις λύσεις της εξέτασης της 24/1/2018 στο μάθημα Σήματα και Συστήματα.

24/09/2017 - 21:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης του μαθήματος Σήματα και Συστήματα, Σεπτέμβριος 2017

14/06/2017 - 10:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της τελικής εξέτασης στο μάθημα Σήματα και Συστήματα της περιόδου Φεβρουαρίου 2017. Τα μέχρι στιγμής διορθωμένα γραπτά δίνουν μια απογοητευτική εικόνα.

20/01/2017 - 08:45

Συνημμένα θα βρείτε τις λύσεις των ασκήσεων της 2ης σειράς ασκήσεων.

27/12/2016 - 17:15

Συνημμένα θα βρείτε τη δεύτερη σειρά ασκήσεων για το μάθημα Σήματα και Συστήματα που είναι για επίλυση και παράδοση.

04/12/2016 - 22:00

Συνημμένα θα βρείτε τις (κάπως πρόχειρες) λύσεις της 1ης σειράς ασκήσεων στο μάθημα Σήματα και Συστήματα

13/11/2016 - 10:30

Συνημμένα θα βρείτε την πρώτη σειρά ασκήσεων που είναι για επίλυση και παράδοση. Μετράει 1 μονάδα προσθετικά και προθεσμία παράδοσης είναι η 2 Δεκεμβρίου 2016.

06/10/2016 - 20:00

Συνημμένα θα βρείτε τα δύο πρώτα Κεφάλαια και το Παράρτημα Α του βιβλίου για να διαβάζετε μέχρι να γίνει διανομή του μέσω του συστήματος Εύδοξος.

23/09/2016 - 19:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της σημερινής (23/9/2016) εξέτασης στο μάθημα Σήματα και Συστήματα. Μπορείτε να μου στείλετε τις απορίες, ενστάσεις κ.λπ.

28/01/2016 - 10:45

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης της 27 Ιανουαρίου 2016 στο μάθημα Σήματα και Συστήματα.

30/11/2015 - 21:45

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις διορθώσεις, που πρέπει να κάνετε, και τις βελτιώσεις, που σας συνιστούμε να κάνετε, στο βιβλίο "Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου" των Χ.

26/09/2015 - 18:00

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης στο μάθημα Σήματα και Συστήματα, Σεπτέμβριος 2015.

28/01/2015 - 20:15

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης Φεβρουαρίου 2015 στο μάθημα Σήματα και Συστήματα.

14/09/2014 - 17:30

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις της εξέτασης θεωρίας στο μάθημα Σήματα και Συστήματα, Σεπτέμβριος 2014.

Σελίδες