Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στα αντικείμενα των Σημάτων και των Συστημάτων, όπου οι σπουδαστές θα αποκτούν γνώσεις και τεχνικές, τις οποίες θα χρησιμοποιούν σε σημαντικό αριθμό μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους, αποτελώντας έτσι ουσιαστικό προαπαιτούμενό τους. Αυτό θα διευκολύνει την παρακολούθηση των εν λόγω μαθημάτων, καθώς επίσης, από αυτά τα μαθήματα θα μπορεί να απαλειφθεί σημαντική εισαγωγική διδακτική ύλη που τώρα παρέχεται εις βάρος των εξειδικευμένων γνώσεων, τις οποίες τα μαθήματα παρέχουν. Δευτερευόντως, θα καλυφθεί περιορισμένης έκτασης χρήσιμη διδακτική ύλη, η οποία τώρα δεν παρέχεται από άλλα μαθήματα (π. χ. αναλογικά φίλτρα).

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Ορισμός σήματος και συστήματος. Κατηγοριοποίηση των συστημάτων (γραμμικά, μη γραμμικά, χρονικά αμετάβλητα – χρονικά μεταβαλλόμενα, αιτιοκρατικά – μη αιτιοκρατικά κ.λπ.). Σχέση εισόδου –εξόδου συστήματος, κρουστική και βηματική απόκριση. Ισχύς και ενέργεια σήματος. Φασματική ανάλυση σήματος με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Fourier και των σειρών Fourier. Συνάρτηση μεταφοράς συστήματος, απόκριση πλάτους και απόκριση φάσης. Εύρεση συνάρτησης μεταφοράς ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εισαγωγή στην επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων στην ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση στο επίπεδο της μιγαδικής συχνότητας. Υπολογισμός της χρονικής απόκρισης συστήματος με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Laplace. Συνέλιξη σημάτων. Δειγματοληψία, κβαντοποίηση και κωδικοποίηση σημάτων. Το θεώρημα της δειγματοληψίας. Ψηφιακά σήματα και συστήματα. Συνάρτηση μεταφοράς ψηφιακού συστήματος. Υπολογισμός της χρονικής απόκρισης ψηφιακού συστήματος με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Ζ.

Βιβλιογραφία: 
  1. Σ. Καραμπογιάς, Σήματα και Συστήματα, 2009, αυτοέκδοση
  2. Η. Δημόπουλος, Σήματα, Συστήματα και Κυκλώματα, 2009, αυτοέκδοση
  3. Α. Μάργαρης, Σήματα και Συστήματα, 2011, εκδόσεις Τζιόλα
  4. Α. Παλαμίδης, Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με MATLAB, 2009, Σύγχρονη Εκδοτική

16/01/2014 - 21:45

Δίνεται μια περίληψη του μαθήματος. Για λεπτομέρειες, διαβάστε το βιβλίο θεωρίας.

13/01/2014 - 09:15

Εκτίθενται υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις στο μάθημα Σήματα και Συστήματα. Αγνοήστε την αντιστοίχιση των ασκήσεων με Κεφάλαια των Σημειώσεων (αναφέρεται σε παλιά μορφή των Κεφαλαίων).

Σελίδες