Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την ειδικότητα τους για σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών με τη χρήση προτύπων του αναπτυξιακού νόμου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Τυποποίηση : ΄Εννοια , στόχοι και αρχές, Εθνικοί , Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης, Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Νομοθεσία που αφορά την τυποποίηση, Ευρεσιτεχνίες, Οικονομοτεχνικές μελέτες, Σχεδιασμός των εκθέσεων, Πηγές πληροφοριών, Οργάνωση των πληροφοριών, Ερμηνεία των πληροφοριών, Δομή των εκθέσεων, Προϋπολογισμοί.

Βιβλιογραφία: 
  1. Ε. Μηλιώτη : « Οικονομοτεχνικές Μελέτες» Αθήνα 2005 εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική (Εύδοξος 4372)
  2. Θ. Αναστασίου : « Οικονομοτεχνικές Μελέτες» εκδόσεις ΕΛΛΗΝ (Εύδοξος 16520)

08/01/2018 - 02:00

Το συνημμένο αρχείο παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασί

25/01/2016 - 21:30

Το συνημμένο αρχείο περιγράφει συνοπτικά την εξεταστέα ύλη και τη διαδικασία

26/01/2015 - 23:45

Το συνημμένο αρχείο περιγράφει συνοπτικά την εξεταστέα ύλη και τη διαδικασία

16/11/2013 - 10:45

Η προγραμματισμένη παράδοση τού θεωρητικού μέρους τού μαθήματος την Τετάρτη 2

Σελίδες