Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής τα οργανωτικά, διοικητικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία των τεχνικών εταιρειών

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 
 • Η τεχνική και τεχνολογική εταιρεία, ιδιομορφίες και διαφορές από άλλες εταιρείες.
 • Οικονομική Ιστορία, Οικονομικοί Πόροι, Οικονομικά Συστήματα
 • Δομή και οργάνωση τεχνικών ετατιρειών και τεχνικών έργων
 • Παραγωγή και Παραγωγικότητα στις τεχνικές εταιρείες
 • Παραγωγικότητα και κόστος παραγωγής
 • Οικονομίες κλίμακος
 • Τιμές και Αγορές
 • Επιχειρηματική οργάνωση
 • Χρήμα και Τράπεζες, Εταιρική Χρηματοδότηση τεχνικών εταιρειών
 • Κυβέρνηση και Οικονομία, Πληθωρισμός
 • Διεθνείς οικονοµικές σχέσεις
Βιβλιογραφία: 
 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Θ. Γεωργακόπουλου και άλλων, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Έκδοση ΣΤ, Αθήνα 2002
 2. Εισαγωγή στην Οικονομική, David Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Τόμος Α’, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα, 1998 (Ελληνική Μετάφραση). Starting Economics, G.F. Stanlake, Longman Editions, London , 1997, Fourteenth Impression

29/06/2017 - 11:45

Εάν κάποιος πήρε 5 λόγω MKE αλλά επιθυμεί να ξαναδώσει τον Σεπτέμβρη, να στεί

20/02/2017 - 19:15

Η θεωρία του μαθήματος ξεκινά την επόμενη Πέμπτη 3 Μαρτίου και ώρα 12 με 14 σ

10/02/2017 - 18:00

41667 ΒΑΘΜΟΣ 5 42901  ΒΑΘΜΟΣ 5,5 40302  ΑΔΗΛΩΤΟ

02/05/2015 - 20:00

Το επόμενο μάθημα της Θεωρίας Τεχνικών Οργάνωσης και Οικονομίας θα διεξαχθεί

03/03/2015 - 14:00

Το μάθημα Τεχνικές Οργάνωσης και Οικονομίας ξεκινά την Πέμπτη 5 Μαρτιου και ώ