Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής τις εφαρμογές του Διαδικτύου και να αποκτήσει δεξιότητες χρήσης του Διαδικτύου σαν εργαλείου βελτίωσης της παραγωγικότητας, της γνώσης αλλά και της κοινωνικής επικοινωνίας. Η κεντρική εφαρμογή είναι φυσικά ο ιστός και οι φυλλομετρητές μέσω των πρωτοκόλλων HTTP, ASP, κτλ. Συμπληρωματικά παρουσιάζονται τα ζητήματα ασφάλειας δικτύων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Ο παγκόσμιος Ιστός και το πρωτόκολλο HTTP, Εφαρμογές (e-mail. ftp, φυλλομετρητές κτλ), HTML, HTTP, ASP, Το Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN), Φωνή πραγματικού χρόνου με το πρωτόκολλο IP– (VoIP), Τεχνολογία VoIP, Ασφάλεια δικτύων, Κρυπτογραφία μυστικής κλείδας, Κρυπτογραφία δημόσιας κλείδας.

Βιβλιογραφία: 
  1. Σημειώσεις Τηλεματικών εφαρμογών, Ι.Δ. Αγγελόπουλος
  2. Tanenbaum, Andrew S., "Computer Networks", Fourth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 9600133499456.
  3. James Kurose, Keith Ross, “Computer Networking, 3rd Edition, Int. Edition, Addison Wesley, ISBN:0-321-26976-4
  4. TCP/IP Illustrated, W. Richard Stevens, Addison-Wesley 5. Applied cryptography, Bruce Schneider, John Wiley & sons, 2nd edition

06/02/2017 - 20:30

Erg Α.Μ. Βαθμός 42807  7 41682      44276  8

18/01/2017 - 00:45

Υπενθύμιση η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει κανονικά στην ώρα που είναι το

01/07/2016 - 12:30

Ιούνιος 2016 Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ 40627  2,5 39815  3

19/01/2016 - 23:00

Σας ενημερώνουμε πως λόγω παράκλησης αρκετών σπουδαστών η εξέταση των ομάδων

08/12/2015 - 13:45

Σας επισυνάπτουμε τα θέματα εργασιών για το μάθημα των τηλεματικών εφαρμογών

01/10/2014 - 23:15

ΟΙ εγγραφές στο εργαστήριο Τηλεματικών εφαρμογών θα γίνονται μέσω της φόρμας