Περίγραμμα του Μαθήματος σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ: 
Σκοπός: 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής τις εφαρμογές του Διαδικτύου και να αποκτήσει δεξιότητες χρήσης του Διαδικτύου σαν εργαλείου βελτίωσης της παραγωγικότητας, της γνώσης αλλά και της κοινωνικής επικοινωνίας. Η κεντρική εφαρμογή είναι φυσικά ο ιστός και οι φυλλομετρητές μέσω των πρωτοκόλλων HTTP, ASP, κτλ. Συμπληρωματικά παρουσιάζονται τα ζητήματα ασφάλειας δικτύων.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος: 

Ο παγκόσμιος Ιστός και το πρωτόκολλο HTTP, Εφαρμογές (e-mail. ftp, φυλλομετρητές κτλ), HTML, HTTP, ASP, Το Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών (ISDN), Φωνή πραγματικού χρόνου με το πρωτόκολλο IP– (VoIP), Τεχνολογία VoIP, Ασφάλεια δικτύων, Κρυπτογραφία μυστικής κλείδας, Κρυπτογραφία δημόσιας κλείδας.

Βιβλιογραφία: 
  1. Σημειώσεις Τηλεματικών εφαρμογών, Ι.Δ. Αγγελόπουλος
  2. Tanenbaum, Andrew S., "Computer Networks", Fourth Edition, Prentice Hall, 2003, ISBN 9600133499456.
  3. James Kurose, Keith Ross, “Computer Networking, 3rd Edition, Int. Edition, Addison Wesley, ISBN:0-321-26976-4
  4. TCP/IP Illustrated, W. Richard Stevens, Addison-Wesley 5. Applied cryptography, Bruce Schneider, John Wiley & sons, 2nd edition

09/09/2018 - 10:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Τηλεματικών Εφαρμογών θα γίνει την Παρ

11/02/2018 - 21:15

Μπορείτε να κατεβάσετε τη βαθμολογία των τηλεματικών Θεωρίας και Εργαστηρίου

01/02/2018 - 17:45

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου Τηλεματικές Εφαρμογές θα γίνει

10/11/2017 - 08:30

Στης 13/11/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Θεωρίας τηλεματικές λόγο

24/10/2017 - 11:30

Οι εργασίες που σας ανατέθηκαν (σε όσους έστειλαν email ) θα παρουσιαστούν κα

22/10/2017 - 13:15

Αύριο 23/10/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί η θεωρία στο μάθημα Τηλεματικές Εφαρμ

06/02/2017 - 20:30

Erg Α.Μ. Βαθμός 42807  7 41682      44276  8

18/01/2017 - 00:45

Υπενθύμιση η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει κανονικά στην ώρα που είναι το

01/07/2016 - 12:30

Ιούνιος 2016 Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ 40627  2,5 39815  3

Σελίδες