Χρόνος Διενέργειας Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα μεταξύ 1-20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το εκάστοτε Πρόγραμμα Εξετάσεων όπως αυτό αναρτάται στο site του Τμήματος.

 

Εξεταστέα Ύλη

1. Μαθηματικά

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με το περίγραμμα του μαθήματος Μαθηματικά Ι του ΠΠΣ του Τμήματος.

2. Ηλεκτροτεχνία

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με το περίγραμμα του μαθήματος Ηλεκτροτεχνία Ι του ΠΠΣ του Τμήματος.

3. Προγραμματισμός Η/Υ

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με το περίγραμμα του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ Ι του ΠΠΣ του Τμήματος.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους στη Γραμματεία του Τμήματος, καθημερινά μεταξύ των ωρών 10.00-13.00.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, αρκεί η σφραγίδα του Ταχυδρομείου να βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

Ταχυδρομική Διεύθυνση Γραμματείας:

ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. 

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.  (Κτίριο Ζ, Γρ. ΖΑ207, 2ος όροφος)

Θηβών 250 & Π. Ράλλη

122 44 Αιγάλεω

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

α) Αίτηση του/ ενδιαφερόμενου/νης (το Έντυπο της Αίτησης βρίσκεται συνημμένο σε αρχείο pdf)

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους απο το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

γ) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας