Προκειμένου οι σπουδαστές να ολοκληρώσουν τη διαδικασία απόκτησης του τίτλου σπουδών , θα πρέπει αμέσως μετά τη θετική βαθμολόγηση  της πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασία να κατατίθεται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Πειραιά.

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε για την κατάθεση και αποδοχή της εργασίας σας είναι τα εξής:

1.     Συνδεθείτε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο με τα στοιχεία του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού προκειμένου να προχωρήσετε στην κατάθεση του ηλεκτρονικού αντιγράφου της εργασίας σας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Πειραιά (χρησιμοποιήστε τις οδηγίες κατάθεσης στο σύστημα DSpace). Για τη διασφάλιση του περιεχομένου της εργασίας σας, συνιστούμε το αρχείο που θα ανεβάσετε να είναι σε μορφή pdf. Εάν δεν έχετε ήδη εγκατεστημένη κάποια εφαρμογή μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες Δημιουργία Αρχείου pdf με Κωδικό Ασφαλείας. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης σας θα λάβετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο από τη Βιβλιοθήκη με περαιτέρω οδηγίες.

2.     Μετά την ολοκλήρωση της αυτοκατάθεσης, δεσμεύεστε για την κατάθεση της εργασίας σας σε ψηφιακή μορφή (CD-ROM) στη βιβλιοθήκη για λόγους ασφαλείας και συντήρησης. Παράκληση, το pdf στο CD-ROM που κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη να μην είναι κλειδωμένο.

3.     Η βιβλιοθήκη εκδίδει μία βεβαίωση η οποία πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της εργασίας σας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Τη βεβαίωση αυτή, πρέπει να την προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος σας, για την απόκτηση του τίτλου σπουδών σας.