Ο Οδηγός Επαγγέλματος του Τμήματος Αυτοματισμού στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών για τις επαγγελματικές προοπτικές τις οποίες θα έχουν αποκτώντας το πτυχίο του Τμήματος Αυτοματισμού και την μετέπειτα εξέλιξή τους.

Σκοπός στον παρόντα οδηγό είναι να αποτελέσει ένα ενημερωμένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης σε σημαντικά θέματα που αφορούν την επαγγελματική σταδιοδρομία των πτυχιούχων του Τμήματος.

Ο παρόν επαγγελματικός οδηγός απευθύνεται κυρίως στους πτυχιούχους του Τμήματος Αυτοματισμού οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο επάγγελμά τους. Παρέχει βασικά στοιχεία αλλά και περαιτέρω πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης, στις οποίες ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ανατρέξει και να λάβει γνώση για πιο εξειδικευμένα θέματα που τον αφορούν.

Το πτυχίο που απονέμει το Τμήμα Αυτοματισμού στους φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε αυτό φέρει τον τίτλο: «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ».

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ιδρύθηκαν με τον νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄/24/11/83) και σύμφωνα με τον νόμο 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) ,είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Τ.Ε.Ι. είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης και σύμφωνα με τον ισχύον Νομικό Πλαίσιο, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης που απαρτίζονται από μέλη του Τ.Ε.Ι.

Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών εφαρμογών υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία με την θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους:

  • αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ γνώσης και εφαρμογής
  • μεταφέρουν, χρησιμοποιούν και προάγουν την σύγχρονη τεχνολογία, καθώς επίσης και μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές στο χώρο των εφαρμογών.

Τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, ενώ παράλληλα διεξάγουν κυρίως τεχνολογική έρευνα, όπως εκάστοτε ορίζεται αυτή και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και καινοτομίες στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Σήμερα στα Ελληνικά Τ.Ε.Ι. σπουδάζουν περίπου 200.000 σπουδαστές, σε διάφορες Σχολές και Τμήματα, δημιουργώντας πτυχιούχους επαγγελματίες σε ένα εκτενέστατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων, που καλύπτει πρακτικά όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Είναι λοιπόν αυτονόητη η σημασία του σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι καθώς επίσης και η δημιουργία από πλευράς των Ιδρυμάτων γνωστικών αντικειμένων, που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αλλά και μελλοντικές ανάγκες της Ελληνικής αγοράς.

Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημών και ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας δημιουργεί δυσκολίες σε όλους τους πτυχιούχους. Η αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων και στην ανεύρεση εργασίας και την χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας.