Το Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά στα πλαίσια εναρμόνισης με το άρθρο 12 του νόμου 3549/2007 σχετικά με τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄69) που αναφέρεται στις προπτυχιακές σπουδές, και ειδικότερα στις υπηρεσίες υποστήριξης και στους συμβούλους σπουδών, έχει αναθέσει καθήκοντα Συμβούλων Σπουδών στους Υπεύθυνους των Τομέων Μαθημάτων ( Πράξη 5/20.12.2011 της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αυτοματισμού), όπως αυτοί εκλέγονται ανά Ακαδημαϊκό Έτος.
Στα καθήκοντα των Συμβούλων Σπουδών περιλαμβάνεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους σπουδαστές για την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η καθοδήγηση και η παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στους σπουδαστές για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και η υποστήριξη σπουδαστών με αναπηρία ή σπουδαστών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμβουλευτική Σπουδαστών μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Αυτοματισμού.